Av Torunn Bragstad, Anne Sagsveen og Edvard Thorup

Her presenteres første del av en analyse av de store forskjellene mellom kommuner og fylker i tilgang av nye uførepensjonister i perioden 1980-1997. Bakgrunnen for arbeidet er en antakelse om at strukturelle forhold i kommunene betyr mye for den regionale variasjonen i uføretilgang. Spesielt fokuseres det på de lokale arbeidsmarkedsforholdene og variasjon i disse over tid, men det tas også hensyn til betydningen av demografiske forhold og utdannings- og inntektsnivå. I tillegg har det siden 1980 skjedd en rekke endringer av administrativ art som har hatt konsekvenser for uførepensjonsordningen. Dette gjelder dels endringer i lovverket, og dels endringer i trygdeetatens organisasjon. Ulik respons på disse endringene kan ha påvirket de observerte forskjellene. Til prosjektet er det benyttet registerdata og informasjon fra et spørreskjema besvart av de fleste trygdekontorene og alle fylkestrygdekontorene.