Av Anne-Cathrine Grambo

I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Rikstrygdeverket høsten 2004. Over 3000 mellomstore og store virksomheter har besvart spørreskjemaet. Undersøkelsen er finansiert ved FOU-midler fra Arbeids- og sosialdepartementet. Den tar for seg seniorpolitikk og IA-avtalens delmål 3 om å øke pensjoneringsalderen, og ser nærmere på hvordan dette er vektlagt ute i virksomhetene. Formålet med undersøkelsen har blant annet vært å få mer kunnskap om IA-arbeidet på dette området og om IA-avtalen ser ut til å ha en effekt i forhold til seniorpolitikk og tiltaksbruk overfor seniortilsatte.