Digital sykmelding – informasjon til den som sykmelder

Det er nå utviklet en digital søknad om sykepenger som erstatter del D. Du vil få beskjed når den er tilgjengelig for pasientene i ditt fylke.

Hvis EPJ-systemet ditt er lagt til rette for ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger til NAV, vil dine pasienter nå kunne finne sykmeldingen på nav.no. 

Slik skjer det:

  1. Du sykmelder en pasient.
  2. Pasienten får en SMS eller e-post om at det ligger informasjon på nav.no.
  3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingens del C til arbeidsgiveren.
  4. Arbeidsgiveren henter sykmeldingen i Altinn og melder samtidig fra om hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder.
  5. Pasienter som er 100 prosent sykmeldt får et nytt elektronisk varsel fra NAV etter seks ukers sykmelding. Hensikten er å minne pasienten på aktivitetskravet og at dialogen med arbeidsgiveren må opprettholdes eller intensiveres.

Du må fortsatt skrive ut sykmeldingen på papir fordi digitaliseringen og innføringen skjer gradvis. NAV vil informere tydelig på nav.no og til behandlernes foreninger når den digitale søknaden blir innført. Det vil alltid være noen pasienter som av ulike grunner må ha sykmeldingen på papir. Dette vil du få vite mer om når det blir innført i ditt fylke.

Dialogen skal styrkes

I digitaliseringen av sykefraværsoppfølgingen har vi startet med arbeidsplassen. Målet er at arbeidsgiverne og arbeidstakerne skal bli mest mulig selvhjulpne i oppfølgingen.

Digital innkalling til dialogmøte

I dag brukes det mye unødvendig tid på å finne et møtetidspunkt som passer for alle. Snart er en felles digital møteplanlegger på plass for arbeidsgiveren, arbeidstakeren og NAV. Avhengig av løsningsmuligheter for sikker kommunikasjon vil den etter hvert også kunne omfatte den som sykmelder pasienten.

Bruk sykmeldingens felt om tilrettelegging

I den digitale sykmeldingen trer det nå tydeligere fram for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren hva den som sykmelder pasienten skriver om tilrettelegging på arbeidsplassen. Du som sykmelder kan derfor tilføre stor verdi i oppfølgingen ved å bruke dette feltet mer aktivt enn i dag.