Avviste sykmeldinger - spørsmål og svar

NAV har fornyet mottaket av elektroniske sykmeldinger. Sykmeldingen blir i større grad enn tidligere avvist automatisk dersom den ikke er fylt ut riktig. Pasienten må i disse tilfellene få ny sykmelding.

Sykmeldingene blir lest digitalt av en robot, derfor må alle nødvendige punkter i sykmeldingen være riktig utfylt. NAVs ansatte kan ikke overprøve avvisningen. 

Hvordan får pasienten beskjed?

Pasienten og legen får beskjed fra NAV samtidig. Pasientene får melding på sms eller e-post med lenke til nav.no, der de kan logge seg inn og se årsaken til avvisningen. Pasientene får samtidig vite at du har fått den samme informasjonen og at de skal vente på ny sykmelding fra deg.

Hvordan får du som sykmelder beskjed?

Du får melding gjennom ditt EPJ-system. Her framkommer det hva som er årsaken til avvisningen. Dersom du ikke får se meldingen, må du kontakte din EPJ-leverandør.

Kan du rette opp sykmeldingen?

Nei, sykmeldingen kan ikke rettes, det må skrives en ny. NAVs ansatte kan ikke overprøve en automatisk avvisning eller godkjenne sykmeldingen manuelt.

Hvilke feil fører til automatisk avvisning?

Nedenfor ser du grunnene til at en sykmelding blir avvist automatisk. Det varierer hvordan dette er synlig for deg, det avhenger av hvilken journalleverandør (EPJ) du bruker.

 • Sykmeldingen mangler begrunnelse for tilbakedatering.
 • Hoveddiagnosen er en z-diagnose (ICPC-2) som ikke gir rett til sykepenger.
 • Sykmeldingen mangler en hoveddiagnose eller en annen gyldig fraværsgrunn.
 • Sykmeldingen mangler utdypende opplysninger når pasienten har vært sykmeldt i mer enn hhv 7,17 og 39 uker til sammen.
 • Det mangler periode som sykmeldingen gjelder for.
 • Periodene overlapper hverandre.
 • De ulike sykmeldingsperiodene henger ikke sammen.
 • Organisasjonsnummeret er feil.
 • Behandlingsdatoen (tidspunkt for når sykmeldingen er skrevet) er feil.
 • Til-dato er før fra-dato.
 • Sykmeldingens starttidspunkt er mer enn 30 dager frem i tid.
 • Sykmeldingen har en varighet på over ett år.
 • Det er oppgitt mer enn én behandlingsdag per uke.
 • Sykmeldingsgraden er mindre enn 20 %.
 • Avventende sykmelding som inneholder flere perioder.
 • En avventende sykmelding mangler forslag til hvordan arbeidsgiveren kan tilrettelegge for at pasienten kan jobbe.
 • En avventende sykmelding er lenger enn 16 dager.

Hva menes med feil behandlingsdato?

Det kan hende du har fylt ut punktet Bekreftelse feil. I feltet «Pasienten er kjent eller har vist legitimasjon» (12.1) skal du skrive tidspunkt for når akkurat denne sykmeldingen ble opprettet og sendt til NAV.

I dette punktet skal du altså ikke skrive datoen du første gang hadde pasienten til konsultasjon eller tidspunktet pasienten legitimerte seg.

Er det lov til å tilbakedatere en sykmelding?

Som hovedregel skal sykmeldingen utstedes fra den dagen du har pasienten til konsultasjon og vurdering. I noen unntakstilfeller vil det likevel være nødvendig å kunne tilbakedatere sykmeldingen.

 • Dersom du er nødt til å tilbakedatere sykmeldingen, må du skrive datoen dere var i kontakt i punktet Tilbakedatering (11.1).
 • Gjelder det en tilbakedatering over flere dager, må du begrunne tilbakedateringen, dette gjøres i punkt 11.2 
 • Finner du ikke punktet i sykmeldingen, må du kontakte journalleverandøren din og høre hvilket felt du skal bruke.

Hva betyr «Pasienten har ikke kunnet ivareta sine interesser»?

Det vanligste er at pasienten ikke har fått time med en gang, eller at pasienten har vært innlagt på sykehus eller vært forhindret fra å møte deg av andre årsaker.

Du bruker altså dette feltet hvis det handler om en tilbakedatering av praktiske årsaker. Skriver du ikke en begrunnelse for tilbakedateringen, blir sykmeldingen avvist automatisk.

Er det lov å utstede en sykmelding som gjelder fram i tid?

NAV kan godta at sykmeldingens starttidspunkt er inntil 30 dager fram i tid hvis pasienten for eksempel har en planlagt operasjon.

Hvilke feil må jeg snakke med journalleverandøren min om?

Dersom du får rød konvolutt ved innsendelse, har ikke journalsystemet ditt klart å sende dokumentet, og du må kontakte EPJ-leverandøren din.

Mangler du enkelte punkter som du må fylle ut for å sende inn sykmeldingen, for eksempel hvis du har tilbakedatert sykmeldingen og mangler punktet Tilbakedatering (11), må du kontakte EPJ-leverandøren din.

Flere spørsmål

Har du spørsmål eller trenger hjelp med tekniske problemer, kan du ringe NAVs lege- og behandlertelefon, tlf. 55 55 33 36 - velg tastevalg for lege.