Avviste sykmeldinger - spørsmål og svar

 • Sykmeldingen mangler begrunnelse for tilbakedatering.
 • Hoveddiagnosen er en z-diagnose (ICPC-2) som ikke gir rett til sykepenger.
 • Sykmeldingen mangler en hoveddiagnose eller en annen gyldig fraværsgrunn.
 • Sykmeldingen mangler utdypende opplysninger når pasienten har vært sykmeldt i mer enn hhv 7,17 og 39 uker til sammen.
 • Det mangler periode som sykmeldingen gjelder for.
 • Periodene overlapper hverandre.
 • De ulike sykmeldingsperiodene henger ikke sammen.
 • Organisasjonsnummeret er feil.
 • Behandlingsdatoen (tidspunkt for når sykmeldingen er skrevet) er feil.
 • Til-dato er før fra-dato.
 • Sykmeldingens starttidspunkt er mer enn 30 dager frem i tid.
 • Sykmeldingen har en varighet på over ett år.
 • Det er oppgitt mer enn én behandlingsdag per uke.
 • Sykmeldingsgraden er mindre enn 20 %.
 • Avventende sykmelding som inneholder flere perioder.
 • En avventende sykmelding mangler forslag til hvordan arbeidsgiveren kan tilrettelegge for at pasienten kan jobbe.
 • En avventende sykmelding er lenger enn 16 dager.
 • Dersom du er nødt til å tilbakedatere sykmeldingen, må du skrive datoen dere var i kontakt i punktet Tilbakedatering (11.1).
 • Gjelder det en tilbakedatering over flere dager, må du begrunne tilbakedateringen, dette gjøres i punkt 11.2 
 • Finner du ikke punktet i sykmeldingen, må du kontakte journalleverandøren din og høre hvilket felt du skal bruke.