Avtalefestet pensjon (AFP)

Her finner du informasjon om tidligpensjon for deg som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011

Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Hva er AFP-etteroppgjøret?

Når resultatet av fastsettingen din foreligger for et kalenderår, blir det gjort et etteroppgjør av AFP. Dette betyr at NAV kontrollerer at du har fått utbetalt riktig AFP i det aktuelle kalenderåret.