Kombinere AFP og andre inntekter

Hvis du har andre inntekter samtidig som du mottar AFP, kan AFP bli redusert. Se hva du må gjøre for å unngå etterbetaling eller krav om tilbakebetaling.

Hvis du har inntekt ved siden av AFP, blir AFP beregnet slik:

  • Dine månedlige AFP-utbetalinger blir redusert foreløpig ut fra hva du oppgir som forventede inntekter til NAV.
  • Endelig beregning blir gjort i etteroppgjøret når fastsettingen for foregående kalenderår er klar.

Når AFP skal reduseres fordi du skal ha inntekt, tar NAV først utgangspunkt i hva du ville fått i AFP uten inntekt i tillegg. Deretter reduseres AFP med samme prosent som din forventede inntekt utgjør av din tidligere inntekt.

Din tidligere inntekt tilsvarer gjennomsnittet av de 3 beste årene i de 5 siste skattefastsettingsår før uttak av AFP. Året før og året du tar ut AFP regnes ikke med. Se eksempel:

Tar du ut AFP i 2016 blir din tidligere inntekt gjennomsnitt av de 3 beste årene fra 2010 til 2014. Beløpet blir så justert til dagens kroneverdi.

AFP blir bare redusert hvis du har inntekt på mer enn 15 000 kroner i løpet av et kalenderår. Toleransebeløpet på 15 000 kroner er en absolutt grense og betyr at du kan tjene inntil 15 000 kroner uten at AFP blir redusert. Hvis du tjener mer enn 15 000 kroner, skal din AFP reduseres mot all inntekt du har, inkludert de første 15 000 kronene. Dette gjelder også i etteroppgjøret.

Den inntekten som er grunnlaget for å redusere din AFP, er all pensjonsgivende inntekt du har i det aktuelle året og som du har opptjent etter første uttak av AFP. Inntekt som du har opptjent før første uttak av AFP skal ikke tas med. Les mer om feriepenger og andre etterslepsinntekter.

Som pensjonsgivende inntekt regnes blant annet

  • arbeidsinntekt (fra alle arbeidsgivere, og også feriepenger)
  • næringsinntekt
  • enkelte trygdeytelser
  • styregodtgjørelse o.l.
  • Omsorgsstønad

Det er Skatteetaten som avgjør hva som er pensjonsgivende inntekt.

Meld fra om inntektsendringer

Hvis du er under 65 år og har statlig AFP, er det viktig at du melder fra til NAV hvis du ser at inntekten kommer til å avvike fra det du tidligere har oppgitt. Slik kan du unngå å få etterbetaling eller krav om å tilbakebetale AFP i etteroppgjøret.

Når du har inntektsendringer bør du oppgi til NAV hvor mye du forventer å få i brutto pensjonsgivende inntekt i løpet av hele kalenderåret. Det første året du tar ut AFP skal du kun oppgi forventet brutto pensjonsgivende inntekt som er opptjent og utbetalt fra du begynte å ta ut AFP og ut året.

Husk å regne inn alle pensjonsgivende inntekter fra alle inntektskilder. Dette gjelder også feriepenger som blir utbetalt i det aktuelle året, og som er opptjent etter ditt første uttak av AFP.

Melding om ny forventet inntekt sender du elektronisk.

Du kan også sende meldingen i posten til

NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO

Har du andre spørsmål om beregning og avkorting av avtalefestet pensjon kan du ta kontakt med NAV Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34.