Når bør jeg ta ut alderspensjon?

Noen undervurderer konsekvensene av å ta ut alderspensjonen tidlig. Du kan risikere å tape penger hvis du starter å ta ut pensjon som 62-åring. Du bør derfor gjøre et valg basert på kunnskap. Nettjenesten Din pensjon hjelper deg med å ta et riktig valg.

Mange er usikre på om de skal vente med å ta ut alderspensjon til de slutter i arbeid, eller om de skal kombinere pensjon og arbeid. Det er flere forhold som har betydning for hva som lønner seg rent økonomisk. Å kombinere full jobb med pensjon, kan gi høy samlet inntekt og dermed høyt skattenivå. I tillegg til skatteregler, har også levealder,  utviklingen i rentenivået og generell lønnsvekst betydning.

Når lønner det seg å ta ut alderspensjon?

Hvordan ulike forhold slår ut vil være individuelt, men en analyse NAV har gjennomført gir noen vurderinger:

Kvinner har høyere forventet levealder enn menn, og det trekker i retning av at det rent økonomisk lønner seg for mange kvinner å vente med uttaket av alderspensjon til du slutter i arbeid.

For menn er resultatene mer varierende. For menn med omtrent gjennomsnittlig levealder vil det oftest også lønne seg å vente med uttaket. Årsaken er at alderspensjonen din blir beregnet ut fra historiske tall for hva levealderen har vært de siste 10 årene. Hvis levealderen fortsetter å øke, kan også menn i gjennomsnitt regne med å leve litt lenger enn det som er lagt til grunn når alderspensjonen din blir beregnet.

Skattereglene trekker i ulike retninger. Særlig viktig er toppskatten, som gjør at mange får høy marginalskatt når de tar ut alderspensjon på toppen av arbeidsinntekten. Å vente med uttaket til du slutter i arbeid, vil da gi lavere skatt på pensjonen. På den annen side finnes et eget skattefradrag for alle som mottar alderspensjon. Å ta ut alderspensjonen tidlig, gjør at du kan få dette fradraget i desto flere år. Hvor høy toppskatt du får vil være individuelt, det er derfor vanskelig å gi generelle råd; forholdet mellom toppskatten og fradraget vil påvirke hvor lønnsomt det er å ta ut alderspensjon tidlig.

Om du tar ut alderspensjonen tidlig og sparer pengene eller nedbetaler lån, vil avkastningen avhenge av rentenivået fratrukket skatt. Om du venter med uttaket, vil pensjonsrettighetene dine justeres årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst. Hvis lønnsveksten er høyere enn rentenivået etter skatt, taler det for å vente med å ta ut alderspensjon.

Det kan være andre grunner enn de rent økonomiske som gjør at du kan ønske å ta ut alderspensjonen tidlig. Om du ønsker å ha pengene tilgjengelig på kort sikt og ikke har tenkt til å spare alderspensjonen, kan det selvsagt tale for å ta ut pensjonen tidlig. Det gir deg større fleksibilitet. Tidlig uttak kan også være fordelaktig om du har mye gjeld med ugunstige rentebetingelser som du kan betale tilbake.

Din pensjon hjelper deg til å ta et informert valg

Det er vanskelig å gi et nøyaktig svar på hvordan de ulike forholdene over slår ut for deg, og for mange har det ikke så stor økonomisk betydning hva du velger. Du kommer langt på vei ved å bruke nettjenesten Din pensjon hvor du kan se hvordan ulike valg av uttaksalder slår ut på pensjonen din. Hvis du vil se nærmere på hvordan skatten din blir påvirket av ulike valg, kan du også bruke skattekalkulatoren på skatteetaten.no eller ta kontakt med Skatteetaten. 

Uttak fra 62 år kan ofte gi deg 25–30 prosent lavere årlig alderspensjon resten av livet sammenlignet med om du venter til du er 67. Vær også klar over at alderspensjonen din blir regulert årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Ved tidlig uttak vil denne fratrekksfaktoren få effekt i flere år og vil dermed bidra til ytterligere reduksjon i pensjonen din på sikt. 

En spørreundersøkelse fra NAV viser at fire av ti undervurderer konsekvensene av å ta ut alderspensjonen tidlig. Sett deg derfor godt inn i hvordan ulike valg slår ut for deg – Din pensjon hjelper deg til å ta et mer informert valg.