Pensjon og familieliv

Enkelte velger i perioder å jobbe redusert på grunn av familien. Det er viktig å være klar over at deltidsarbeid også påvirker størrelsen på pensjonen din. Jobber du redusert  vil du tjene mindre enn hvis du jobber fulltid, og alderspensjonen vil bli lavere. Har du barn under 6 år eller har omsorg for syke, funksjonshemmede og eldre personer, kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid  

For perioder du mottar foreldrepenger vil du også få pensjonsopptjening. 

Førstegangstjeneste

Ved førstegangstjeneste eller siviltjeneste i 2010 eller senere, kan du få pensjonsopptjening for dette. Du må ha minst seks måneders tjenestetid for å få pensjonsopptjening for førstegangstjenesten. Ved 12 måneders tjenestetid vil pensjonsopptjening utgjøre 18,1 prosent av 2,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Er tjenesten kortere enn dette, vil også opptjeningen bli tilsvarende lavere.

Student

Du får ikke pensjonsopptjening for gjennomføring av studier. Du vil fortsatt få pensjonsopptjening hvis du for eksempel har arbeidsinntekt ved siden av.

Opphold i utlandet

Velger du å flytte til et annet land, kan dette påvirke pensjonen din.

Selvstendig næringsdrivende

Planlegger du å starte en egen bedrift, må du være oppmerksom på at du i stor grad kan påvirke din egen pensjonen. Pensjonen du vil få fra NAV vil være avhengig av hvor stor del av inntekten din som regnes som pensjonsgivende. Du må kontakte Skatteetaten for å få vite mer.

Langvarig sykdom eller perioder som arbeidsledig

Hvis du blir arbeidsledig, eller syk vil du fremdeles kunne få pensjonsopptjening. Sykepenger og arbeidsavklaringspenger likestilles med arbeidsinntekt når det gjelder pensjonsopptjening. Du får også pensjonsopptjening hvis du mottar dagpenger eller uføretrygd. Det vil si at pensjonsopptjeningen fortsetter selv om du ikke er i vanlig arbeid.