Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger: Alle som har mottatt arbeidsavklaringspenger i løpet av måneden. Arbeidsavklaringspengene utbetales til mottakerne hver 14. dag på bakgrunn av innsendte meldekort. Ved manglende innbetaling, innberetning om ferie i hele meldekortperioden, eller arbeid over grensen for det som gir utbetaling, blir det ikke utbetalt arbeidsavklaringspenger for meldekortperioden.

Alder: Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.

Geografi: Det hentes opplysninger om geografi fra TPS.

Befolkning: Befolkningsopplysningene hentes fra TPS. Vi har med alle personer i alderen 18-66 år.

Diagnose: Opplysningene om diagnose er hentet fra NAVs saksbehandlingssystem Arena. Diagnosene er kodet etter standarden ICPC.

Innvandrerbakgrunn: Personer med innvandrerbakgrunn er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge