Etteroppgjør og uføretrygd

  • uføretrygd og eventuelt gjenlevendetillegg før justering for inntekt
  • barnetillegg felles-/særkullsbarn etter justering for inntekt
  • brutto overnevnte pensjonsytelser og/eller overgangsstønad   
  • utbetalte feriepenger
  • andre inntekter fra avsluttet arbeid eller virksomhet
  • etterbetaling fra NAV for en periode før du fikk uføretrygd
  • Skadeerstatningsloven § 3-1, også voldsoffererstatning
  • Yrkesskadeforsikringsloven § 13
  • Pasientskadeloven § 4 første ledd