Ytelser til gjenlevende

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende er ytelser som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall.

Hvem kan få gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende?

Det er varigheten på ekteskapet og om det er barn involvert som avgjør om du har rett til enten gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner/registrert samboer.

Gjenlevende partner likestilles med gjenlevende ektefelle.

Avdøde må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste 5 årene fram til dødsfallet. Du kan ha rett til gjenlevendepensjon, hvis:

 • dere var gift på tidspunktet for dødsfallet og ekteskapet har vart i minst 5 år.
 • dere var gift på tidspunktet for dødsfallet og dere har/har hatt felles barn.
 • dere var samboere på tidspunktet for dødsfallet og har/har hatt felles barn.
 • dere var samboere i mer enn 5 år på tidspunktet for dødsfallet og var tidligere gift med hverandre.
 • du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen.
 • dere var tidligere samboere i minst 15 år og har/har hatt felles barn, og det er mindre enn 5 år siden dere flyttet fra hverandre. Antall år dere var samboere regnes fra barnet deres ble født.

Hvis ekteskapet har vart i mindre enn 5 år og dere ikke har/har hatt felles barn, kan du ha rett til overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner hvis:

 • du er i en omstillingstid som følge av dødsfallet
 • du tar utdanning som vil bedre mulighetene til å komme i arbeid. Utdanningen må være påbegynt innen 2 år etter dødsfallet.
 • du har den daglige omsorgen for avdødes særkullsbarn. Det forutsetter at omsorgen startet før dødsfallet og har fortsatt uten opphold.

Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom kan det gis pensjon til gjenlevende etter egne regler.

Gjenlevende barn kan ha rett til barnepensjon.

Hva kan du få?

Gjenlevendepensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det samme gjelder for overgangsstønad til gjenlevende. Grunnpensjonen reduseres hvis du får deg ny samboer. Når du har vært samboer i minst 12 av siste 18 måneder blir grunnpensjonen redusert til 90 prosent.

Tilleggspensjon beregnes ut fra din avdøde ektefelles/samboers tidligere arbeidsinntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 prosent av den tilleggspensjonen avdøde ville fått hvis han/hun hadde hatt rett til uførepensjon eller alderspensjon på tidspunktet for dødsfallet.

Hvis avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan du ha rett til pensjon også fra dette landet.

Les mer om regelverket for beregning av pensjon.

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende blir redusert hvis du har, eller kan forventes å ha, egen arbeidsinntekt.

Er arbeidsinntekten høyere enn halvparten av grunnbeløpet i folketrygden, skal 40 prosent av det overskytende gå til fradrag i ytelsen. Hva du eventuelt vil få utbetalt, vil dermed avhenge av både din og avdødes inntekt.

Se eksempler på beregning

Som hovedregel forventes det at du opprettholder tidligere inntektsnivå, og det er forventet at du tjener minimum 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Du kan få unntak fra kravet om arbeidsinntekt hvis du har vært uten arbeid i lengre tid før dødsfallet og du hadde fylt 55 år da dødsfallet skjedde. Hvis du bodde sammen med avdøde på tidspunktet for dødsfallet, blir det første året regnet som en omstillingstid og det blir ikke stilt krav om at du har arbeidsinntekt.

Hvor lenge kan du få gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende?

Gjenlevendepensjon bortfaller hvis du

 • gifter deg på nytt.
 • får barn med en ny samboer.
 • blir samboer med en person som du tidligere har vært gift med.
 • blir samboer med en person du har eller har hatt felles barn med.

Gjenlevendepensjon kan ikke kombineres med AFP i offentlig sektor. Gjenlevendepensjon kan i visse tilfeller kombineres med AFP i privat sektor med uttak etter 1.1.2011.

Gjenlevendepensjonen bortfaller når du fyller 67 år eller hvis du tar ut alderspensjon før fylte 67 år. Som alderspensjonist kan du få medregnet en gjenlevendefordel i pensjonen din. Se mer informasjon om 

Gjenlevendepensjonen bortfaller også hvis du har rett på og får innvilget uføretrygd. Du kan imidlertid velge om du vil beholde gjenlevendepensjon eller motta uføretrygd, da med en gjenlevendefordel. Dette valget må du gjøre før du får innvilget uføretrygd. Hvis du ønsker å beholde gjenlevendepensjon, må du altså trekke søknaden om uføretrygd før den blir innvilget. Hvis NAV først har innvilget uførepensjon, er det bindende. Da kan du ikke lenger velge gjenlevendepensjon.

Perioden med overgangsstønad til gjenlevende avhenger av ekteskapets varighet og om det er barn involvert.

 • Hvis ekteskapet har vart i mer enn 12 måneder, er hovedregelen at du i en omstillingstid kan få overgangsstønad til gjenlevende i inntil 12 måneder.
 • Hvis ekteskapet har vart i mindre enn 12 måneder, er hovedregelen at du i en omstillingstid kan du få overgangsstønad til gjenlevende i inntil 6 måneder.
 • Hvis dere var gift i mindre enn 5 år og du har den daglige omsorgen for den avdødes særkullsbarn, kan du ha rett til overgangsstønad til gjenlevende til og med den måneden barnet fyller 18 år. Det forutsetter at omsorgen startet før dødsfallet og har fortsatt uten opphold. Hvis ekteskapet og den daglige omsorgen til sammen har vart i over 5 år, kan du ha rett til gjenlevendepensjon.

Andre stønader

Hvis du jobber, har barn, er reell arbeidssøker, går på skole eller studerer, kan du også ha rett til andre stønader:

Mange arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning. En del av disse ordningene yter etterlattepensjon, ofte etter litt andre vilkår enn de folketrygdloven stiller. For nærmere informasjon bør du henvende deg til avdødes siste arbeidsgiver, hvis avdøde var i arbeid fram til dødsfallet.

Nedenfor finner du lenke til noen offentlige ordninger som kan være aktuelle:

For personer som kommer til Norge

Du må som hovedregel være medlem i folketrygden for å ha rett til gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende.

Hvordan søker du?

Du søker på skjema for gjenlevendepensjon som du finner under «Skjema og søknad».

Skjemaet inneholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller ut. På skjemaene finner du også informasjon om hvilke vedlegg / dokumentasjon du må legge ved søknaden. Ønsker du veiledning eller hjelp med utfyllingen, kan du kontakte NAV på telefonnummer 55 55 33 34.

Søknadene sendes til NAV Familie- og pensjonsytelser, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt eller jobbsituasjon, gifter deg, får ny samboer eller planlegger flytting til utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan også sjekke tjenesten Utbetalingsoversikt.

Ytelsene til etterlatte blir endret

Les mer om endringene.