Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge

Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Hvem kan bli frivillig medlem?

Du må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet og ha nær tilknytning til det norske samfunnet eller til norsk næringsliv, for å bli medlem. Fyller du disse vilkårene, kan du ha rett til å bli medlem når du i tillegg:

  • er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge
  • studerer ved universitet eller høgskole i utlandet og ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning
  • har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet
  • er pensjonist med lang botid i Norge

Hvis du ikke faller inn under punktene ovenfor, kan du etter søknad bli frivillig medlem ”når særlige grunner gjør det rimelig”.

Hvis du er pensjonist eller uføretrygdet og bosetter deg i et annet EU/EØS-land, kan du få innvilget frivillig medlemskap. Du kan ha rett til dekning av helsetjenester i det nye bostedslandet. Les mer om helserettighetene dine i utlandet og frivillig medlemskap i folketrygden på helsenorge.no.

Familiemedlemmer

Når du forsørger ektefelle og barn, og de oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan de også søke om frivillig medlemskap. Ektefellen din må også ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Hvor sendes søknaden?

Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV 02-08.05 sendes til NAV Medlemskap og avgift. Se under Skjema.

Hva slags trygdedekning får du?

Ved frivillig medlemskap er det mulig å være medlem i bare deler av folketrygden. Du avgjør selv hvilken trygdedekning du søker om, se punkt 6 "Trygdedekning" i søknadsskjemaet. Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen.

A:   Helsedelen omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon. I tilknytning til helsedelen kan det søkes om rett til sykepenger og fødselspenger. 

B:  Pensjonsdelen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet, stønad til enslig far eller mor, gravferdsstønad, grunn- og hjelpestønad, medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring, arbeidsavklaringspenger, samt stønad til tidligere familiepleier.

Hva koster det frivillige medlemskapet (trygdeavgift)?

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift vil være avhengig av om

  • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
  • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift

Se relatert informasjon om trygdeavgift for informasjon om når du er skattepliktig eller ikke skattepliktig til Norge.