Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011

  • Størrelsen på din AFP avhenger av hvor stor pensjonsopptjening du har, og når du begynner å ta ut AFP. I likhet med alderspensjon fra folketrygden blir din månedlige AFP-utbetaling større hvis du venter med å ta ut AFP, fordi den forventede utbetalingen blir fordelt på færre år.
  • Årlig livsvarig del av AFP blir beregnet med 0,314 prosent av registrert pensjonsgivende inntekt i folketrygden, fra kalenderåret du fyller 13 år til og med det kalenderåret du fyller 61 år. For hvert av opptjeningsårene blir kun inntekt opp til 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp regnet med.
  • Hvis du er født i 1948 eller senere og hadde omsorg for små barn mellom 0-7 år før 1992, kan du få godskrevet pensjonsopptjening. Dette vil bety at du får en høyere AFP.
  • Hvis du tar ut AFP før du fyller 67 år får du et fast kronetillegg til og med måneden du fyller 67 år. Den livsvarige delen av AFP blir redusert tilsvarende, slik at den samlede verdien av pensjonen frem til forventet levealder ikke blir påvirket av kronetillegget.
  • Hvis du er født i årene fra 1944 til 1962, får du et livsvarig skattefritt kompensasjonstillegg.
  • AFP blir levealdersjustert, det vil si at pensjonsbeløpet blir justert med et forholdstall ut fra forventet levealder for ditt årskull.
  • Hvis du er født i årene 1944 til 1947, skal årlig AFP utgjøre henholdsvis 10, 20, 40 og 60 prosent av pensjonsbeløpet.
  • AFP er en livsvarig ytelse som ikke kan tas ut gradert. Hvis du tar ut AFP må du altså ta ut 100 prosent, i motsetning til alderspensjonen der du kan velge å ta ut gradert.
  • Du kan kombinere AFP med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert.