Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011

Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Hvem kan få privat AFP?

Her finner du kun hovedvilkårene for AFP-ordningen. På afp.no kan du lese utfyllende om vilkårene.

Du kan ha rett til privat AFP hvis du jobber i en privat bedrift med en tariffavtale som har privat AFP som en del av avtalen.

Det er også et krav at du

Hva kan du få?

  • Størrelsen på din AFP avhenger av hvor stor pensjonsopptjening du har, og når du begynner å ta ut AFP. I likhet med alderspensjon fra folketrygden blir din månedlige AFP-utbetaling større hvis du venter med å ta ut AFP, fordi den forventede utbetalingen blir fordelt på færre år.
  • Årlig livsvarig del av AFP blir beregnet med 0,314 prosent av registrert pensjonsgivende inntekt i folketrygden, fra kalenderåret du fyller 13 år til og med det kalenderåret du fyller 61 år. For hvert av opptjeningsårene blir kun inntekt opp til 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp regnet med.
  • Hvis du er født i 1948 eller senere og hadde omsorg for små barn mellom 0-7 år før 1992, kan du få godskrevet pensjonsopptjening. Dette vil bety at du får en høyere AFP.
  • Hvis du tar ut AFP før du fyller 67 år får du et fast kronetillegg til og med måneden du fyller 67 år. Den livsvarige delen av AFP blir redusert tilsvarende, slik at den samlede verdien av pensjonen frem til forventet levealder ikke blir påvirket av kronetillegget.
  • Hvis du er født i årene fra 1944 til 1962, får du et livsvarig skattefritt kompensasjonstillegg.
  • AFP blir levealdersjustert, det vil si at pensjonsbeløpet blir justert med et forholdstall ut fra forventet levealder for ditt årskull.
  • Hvis du er født i årene 1944 til 1947, skal årlig AFP utgjøre henholdsvis 10, 20, 40 og 60 prosent av pensjonsbeløpet.
  • AFP er en livsvarig ytelse som ikke kan tas ut gradert. Hvis du tar ut AFP må du altså ta ut 100 prosent, i motsetning til alderspensjonen der du kan velge å ta ut gradert.
  • Du kan kombinere AFP med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert.

Beregn din AFP

I nettjenesten Din pensjon kan du beregne hva du kan få i framtidig AFP.

Hvor lenge kan du få?

AFP i privat sektor varer livet ut. I forbindelse med dødsfall blir AFP utbetalt til og med den måneden dødsfallet inntreffer.

Andre aktuelle ytelser

Du kan ikke kombinere AFP med uføretrygd fra folketrygden. Hvis du har uføretrygd og ønsker å ta ut AFP, må du si fra deg uføretrygden slik at denne ikke blir utbetalt etter den måneden du fyller 62 år. Som nevnt ovenfor er det også mange andre vilkår som må være oppfylt, så hvis du har uføretrygd og vurderer AFP bør du ta kontakt med NAV og Fellesordningen for AFP.

Du kan i visse tilfeller kombinere AFP i privat sektor med gjenlevendepensjon fra folketrygden.

Hvordan søker du?

Hvis du ikke allerede tar ut alderspensjon fra folketrygden, må du også søke om alderspensjon for å kunne søke om AFP.

Det er enklest å søke elektronisk om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor i nettjenesten Din pensjon. AFP-søknaden en del av søknadskjemaet for alderspensjon i folketrygden. Søker du elektronisk søker du altså om alderspensjon og AFP samtidig, og saksbehandlingstiden er kortere.

Hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk må du sende inn 2 søknader:

Hvis du allerede mottar alderspensjon må du søke om AFP direkte til Fellesordningen for AFP. Papirsøknadsskjema for søknad om AFP finner du på afp.no.

Når må du søke?

Det er viktig at du søker om å ta ut AFP mens du fortsatt er i arbeid. Slutter du i jobben din før det tidspunktet du ønsker å ta ut AFP, kan du miste retten til AFP.

Du kan tidligst søke 4 måneder før du ønsker å starte uttaket og senest i løpet av måneden før du ønsker uttaket. Etter at Fellesordningen for AFP har behandlet søknaden din, blir den sendt videre til NAV som vurderer de siste vilkårene og gjør et endelig vedtak. Du kan ikke søke tilbake i tid.

Til eller fra utlandet

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar AFP, kan du ta med deg AFP. Derimot må du undersøke med NAV om du kan ta med deg alderspensjonen fra folketrygden dit du skal.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.

AFP blir utbetalt sammen med alderspensjon.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon.

Har du flere spørsmål om privat AFP?

Ansvaret for behandlingen av en privat AFP-sak er delt mellom NAV og Fellesordningen for AFP. Det kan derfor hende at du må henvende deg til begge når du vil ha informasjon om AFP-reglene og hvis du har spørsmål om søknaden din.

NAV beregner og utbetaler, og avgjør om du også har rett til alderspensjon, og vurderer spørsmål om AFP og uføretrygd.  

Fellesordningen for AFP vurderer alle de andre vilkårene for AFP, slik som ansettelsesforhold, sykepenger, permittering og næringsinntekter.