Viktig informasjon til deg som mottar AAP utover ordinær maksimal periode (utover 4 år)

Her får du informasjon om noen nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018.

Hvordan påvirker dette meg nå?

Du som mottar AAP beholder dine rettigheter, som beskrevet i ditt siste vedtaksbrev fra NAV og dine utbetalinger vil bli beregnet på samme måte som tidligere.

Mulighet for trekk i utbetaling

Fra 1. januar 2018 kan utbetaling av AAP reduseres, dersom bestemte aktivitetsplikter ikke overholdes og det ikke er rimelig grunn til dette. (I Nordland, Troms og Finnmark blir dette iverksatt fra 1. januar 2019).

Endringene innebærer at man kan miste én dags ytelse hvis man

  • ikke kommer til møte som NAV har innkalt til
  • ikke møter på en bestemt avtalt dag på tiltak, utredning eller behandling
  • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som NAV har bedt om innen en konkret frist

Nye regler for AAP utover maksimal periode

For å få AAP utover ordinær maksimal stønadsperiode må særskilte vilkår være oppfylt.

Det må være sykdom, skade eller lyte som er hovedårsaken til at din arbeidsevne ikke er avklart og du må enten

  • ha begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak etter langvarig utredning, eller
  • ha vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak

Du kan også få AAP utover 4 år hvis du deltar på et opplæringstiltak som er avtalt med NAV og som NAV anser det er nødvendig for deg å gjennomføre for å komme i arbeid.

Fra 1. januar innføres en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær maksimal stønadsperiode. Hvis du allerede mottar AAP utover maksimal stønadsperiode starter 2-årsgrensen 1. januar 2018. Du kan derfor maksimalt få AAP til 31. desember 2019. NAV vil sammen med deg jobbe for å få til andre løsninger enn AAP før du når maksimal periode.

Det fremgår av ditt siste vedtak hvis du er innvilget AAP utover maksimal ordinær stønadsperiode.

Se også:

Du kan kontakte oss på telefon 55 55 33 33 hvis du har spørsmål.