Vedtak og klagemuligheter i AAP-saker

Når du søker om arbeidsavklaringspenger, vil du få flere dokumenter og vedtak fra NAV. Her får du en oversikt over de forskjellige dokumentene, hva du kan klage på, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

Oppfølgingsvedtak

Hvis du mener at du trenger hjelp fra oss for å komme i arbeid, har du rett til å få et oppfølgingsvedtak med en vurdering av behovet du har for arbeidsrettet bistand. Dette gjelder både deg som søker om AAP og andre som trenger hjelp fra oss for å komme i arbeid.   

Oppfølgingsvedtaket sier noe om  

  • mulighetene og hindringene dine for å komme i inntektsgivende arbeid
  • behovet ditt for arbeidsrettede aktiviteter
  • målet med disse aktivitetene
  • hva vi skal bidra med

Oppfølgingsvedtaket inneholder en av disse konklusjonene:  

  • At du kan komme i arbeid uten hjelp fra oss
  • At du kan komme i arbeid med noe hjelp fra oss
  • At du kan komme i arbeid med mye hjelp fra oss
  • At mulighetene dine for inntektsgivende arbeid er små

Klagemuligheter: Du kan klage på oppfølgingsvedtaket. Klagefristen er tre uker fra du får vedtaket. Skriftlig klage sendes til NAV. Les mer om klagerettigheter, se lenke nederst.

Arbeidsevnevurdering

For å motta AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Med arbeidsevne, mener vi mulighetene du har til å skaffe deg eller beholde arbeid. Arbeidsevnevurderingen er grunnlaget for oppfølgingsvedtak, og for vedtak om nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom i AAP-saken din. Les mer om arbeidsevnevurdering.

Klagemuligheter: Du kan klage hvis du mener at du har rett til en arbeidsevnevurdering og ikke har fått det. Du kan også klage hvis du mener vi har vurdert arbeidsevnen din feil. Skriftlig klage sendes til NAV. Les mer om klagerettigheter, se lenke nederst.

Vedtak om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Hvis du har søkt om AAP, og vi mener du har nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent på grunn av sykdo eller skade, og de øvrige vilkårene er oppfylt, får du vedtak om AAP.

Klagemuligheter: Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er seks uker fra du får vedtaket. Skriftlig klage sendes til oss. Hvis du ikke får medhold etter at vi har behandlet klagen, kan du anke vedtaket til Trygderetten. 

NB! Du må være tydelig på hva du klager på. Hvis du er uenig i hvordan vi vurderer behovet ditt for behandling, tiltak eller oppfølging for å komme i arbeid, må du klage på oppfølgingsvedtaket (se over), ikke AAP-vedtaket. Les mer om klagerettigheter, se lenke nederst.

Aktivitetsplan

Hvis vi mener du trenger hjelp fra oss for å komme i arbeid, har du rett til en aktivitetsplan. En aktivitetsplan skal beskrive hvilke aktiviteter som kan være aktuelle for at du skal komme i arbeid. Les mer om aktivitetsplan.

Tilbud om arbeidsrettet tiltak

Selv om du har rett til AAP, har du ikke rett til et spesielt arbeidsrettet tiltak. NAV-kontoret vurderer hvilke tiltak som er aktuelle for deg. Når vi tilbyr deg en plass på et tiltak, vil du få en skriftlig melding om dette.

Klagemuligheter:

Du kan ikke klage hvis du ønsker et spesielt tiltak, men ikke har fått tilbud om akkurat dette fra oss.  

Les mer under klagerettigheter.