Oppfølgingsvedtak

Hvis du mener du trenger hjelp fra NAV for å komme i arbeid, har du rett til å få et oppfølgingsvedtak med en vurdering av ditt behov for arbeidsrettet bistand. Dette gjelder både deg som søker om AAP og andre som trenger hjelp fra NAV for å komme i arbeid.   

Oppfølgingsvedtaket sier noe om  

  • dine muligheter og hindringer for å komme i inntektsgivende arbeid
  • ditt behov for arbeidsrettede aktiviteter
  • målet med disse aktivitetene
  • hvilken innsats NAV skal bidra med

Oppfølgingsvedtaket inneholder en av disse konklusjonene:  

  • At du kan komme i arbeid uten hjelp fra NAV
  • At du kan komme i arbeid med noe hjelp fra NAV
  • At du kan komme i arbeid med omfattende hjelp fra NAV
  • At dine muligheter for inntektsgivende arbeid er små

Klagemuligheter: Du kan klage på oppfølgingsvedtaket. Klagefristen er tre uker fra du får vedtaket. Skriftlig klage sendes til NAV. Les mer under Klagerettigheter.

Arbeidsevnevurdering

For å motta AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Med arbeidsevne, mener NAV dine muligheter til å skaffe deg eller beholde arbeid. Arbeidsevnevurderingen er grunnlaget for oppfølgingsvedtak, og for vedtak om nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom i AAP-saken din. Les mer om arbeidsevnevurdering.

Klagemuligheter: Du kan klage hvis du mener at du har rett på en arbeidsevnevurdering og ikke har fått det. Du kan også klage hvis du mener NAVs vurdering av arbeidsevnen din er feil. Skriftlig klage sendes til NAV. Les mer under klagerettigheter.

Vedtak om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Hvis du har søkt om AAP, og NAV mener du har nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent på grunn av sykdom, skade eller lyte, og de øvrige vilkårene er oppfylt, får du vedtak om AAP.

Hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt før du fylte 26 år, på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte, og dette er klart dokumentert, kan du ha rett til AAP etter reglene som gjelder for unge uføre. Et vedtak om «ung ufør» vil du som regel få sammen med vedtaket om AAP. 

Klagemuligheter: Du kan klage på vedtaket. Klagefrist er seks uker fra du får vedtaket. Skriftlig klage sendes til NAV. Se under klagerettigheter. Hvis du ikke får medhold etter at NAV har behandlet klagen, kan du anke vedtaket til Trygderetten. 

NB! Du må være tydelig på hva du klager på. Hvis du er uenig i hvordan NAV vurderer behovet ditt for behandling, tiltak eller oppfølging fra NAV for å komme i arbeid, må du klage på oppfølgingsvedtaket (se over), ikke AAP-vedtaket. 

Aktivitetsplan

Hvis NAV mener du trenger hjelp fra NAV for å komme i arbeid, har du rett til en aktivitetsplan. En aktivitetsplan skal beskrive hvilke aktiviteter som kan være aktuelle for at du skal komme i arbeid. Les mer om aktivitetsplan.

Tilbud om arbeidsrettet tiltak

Selv om du har rett til AAP, har du ikke rett til et spesielt arbeidsrettet tiltak. NAV-kontoret vurderer hvilke tiltak som er aktuelle for deg. Når NAV tilbyr deg en plass på et tiltak, vil du få en skriftlig melding om dette.

Klagemuligheter:

Du kan ikke klage hvis du ønsker et spesielt tiltak, men ikke har fått tilbud om akkurat dette fra NAV.  Les mer under klagerettigheter.