Endring av sivilstand

Sivilstanden din har noko å seie for berekninga av pensjonen din. Blir sivilstanden din endra ved at du til dømes blir sambuar, giftar deg eller blir skild, må du melde frå til NAV. Dette er fordi pensjonen eller inntekta til den andre parten kan ha noko å seie for korleis pensjonen din blir berekna.

Endring i inntekta til ektefellen

Inntekta til ektefellen, partnaren eller sambuaren din kan ha noko å seie for korleis pensjonen blir berekna. Det er derfor viktig at du melder frå dersom ektefellen får ei inntekt over to gonger grunnbeløpet (G) og inntekta tidlegare har vore under dette. Du må også melde frå dersom inntekta fell bort eller blir lågare enn to gonger grunnbeløpet.

Forsørgjer du ektefelle eller barn

Forsørgingstillegg omfattar barnetillegg og ektefelletillegg. Tillegga er behovsprøvde. Det er derfor viktig å gi beskjed om inntektsendringar, både for deg som får alderspensjonen, og for den du forsørgjer. Som inntekt reknar vi blant anna arbeidsinntekt, pensjonar eller andre ytingar frå NAV, og pensjoner eller andre ytingar frå andre pensjonsordningar.

Får du barnetillegg og bur saman med den andre forelderen, må du også melde frå om endringar i inntekta til den andre forelderen.

Flytting til utlandet

Du må gi beskjed til NAV dersom du flyttar til utlandet. Det er også viktig at du før du flyttar, orienterer deg om rettane dine og kva som kan avgrense retten til å ta med pensjon ut av Noreg.

Opphald i institusjon

Dersom du har opphald i helseinstitusjon under statleg ansvar, kan det påverke utbetalinga av pensjonen din. Alderspensjonen blir redusert frå og med den fjerde månaden etter at du blir lagt inn. Dette gjeld for eksempel ved opphald i psykiatriske institusjonar. Forsørgjer du ektefelle eller barn, blir ikkje alderspensjonen din redusert.Du beheld heile pensjonsutbetalinga di dersom du er innlagd på sjukehus.

Er du innlagd på ein kommunal alders- og sjukeheim, blir ikkje pensjonen redusert, men du betaler eit vederlagstrekk til kommunen. Kommunen kan be NAV trekkje dette frå pensjonen din.

Opphald i fengsel

Dersom du sit i fengsel, får du alderspensjon i den månaden du blei sett inn, og i månaden etter. Deretter blir utbetalinga av pensjonen stansa. Forsørgjer du barn, får du likevel betalt ut 50 prosent av alderspensjonen.