Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 2006-2015

Geografi-fordelingen i datavarehuset er nå rettet for perioden januar 2012 til desember 2014. Rettingen har også medført små endringer i hovedtallene i de samme årene.

Statistikknotat

Tabeller

Kommunetabell

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 1. halvår 2015 er det 854 200 personer som mottar alderspensjon, en økning på 33 400 eller fire prosent fra utgangen av 1. halvår 2014. Menn står for 19 300 av økningen, dvs. 58 prosent. Til sammenlikning stod menn for 74 prosent av økningen fra 30. juni 2010 til 30. juni 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 1. halvår 2015 sammenliknet med 1. halvår 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. halvår 2015 er 37 483, mens antall nye i 1. halvår 2014 var 37 320, dvs. en nedgang på 1 800, eller 4,7 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye 67-årige alderspensjonister.

Aldersgruppa 62-66 år

86 200 av alderspensjonistene pr. 30. juni 2015 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 9 500 fra 30. juni 2014. Menn utgjør 74 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 1. halvår 2015 mot 84 prosent ved utgangen av 1. halvår 2014. 30,5 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. halvår 2015, mot seks prosent ved utgangen av 1. kvartal 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 345 200 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 1. halvår 2015 er det 10 600 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. halvår 2015. For kvinner var denne andelen 20 prosent, mens den var sju prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 91 prosent pr. 30. juni 2006 til 96 prosent pr. 30. juni 2015. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 1. halvår 2015 er det 89 500 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 10,5 prosent. Ved utgangen av 1. halvår 2014 var andelen 3,8 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. halvår 2015 er 147 300, dvs. en nedgang på 7 100 fra utgangen av 1. halvår 2014. Andelen med minstepensjon i forhold til alle alderspensjonister er 17 prosent ved utgangen av 1. halvår 2015 mot 30 prosent ved utgangen av 1. halvår 2006. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent både pr. 30. juni 2006 og. 30. juni 2015. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. 45 prosent av de kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 1. halvår 2006 mot 29 prosent ved utgangen av 1. halvår 2015.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon både pr. 30. juni 2014 og 30. juni 2015.

Gjennomsnittlig pensjon

Både menn og kvinner har hatt en nedgang i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra 30. juni 2014 til 30. juni 2015. Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 255 200 kroner og kvinner 193 900 kroner pr. 30. mars 2014. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 76 prosent av mennenes. Pr. 30. juni 2006 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.