Pressemelding

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av desember 2019 mottok om lag 352 200 personer uføretrygd, mot 339 200 personer ved utgangen av desember 2018, en økning på 3,8 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det en økning på ca. 3 400 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var på 10,3 prosent per 31. desember 2019. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal, og en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med tallene for ett år siden. 

Nye mottakere

I løpet av hele året 2019 fikk 36 700 nye personer uføretrygd, det samme som i 2018. 21 300 av de nye mottakerne i 2019 var kvinner og 15 400 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet av 2019 var det 23 800 personer som gikk ut av ordningen, omtrent 500 flere enn i løpet av 2018. Blant alle med avgang i 2019 utgjorde andelen 67-åringer 75,3 prosent, mens andelen i 2018 var på 75,0 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slo spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer med avgang har stort sett ligget mellom 74-77 prosent etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per desember 2019 var det ca. 16 100 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.  I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har vært omlag 2 000 – 2 400 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca.  3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling.  Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017. I 2017 ble det ikke kjørt en inntektskontroll som vanligvis gjøres om høsten. Den kom først i begynnelsen av 2018.

Per desember 2019 var det 3 300 flere personer med et uførevedtak, enn antall uføre som fikk en utbetaling.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i ca. 42 200 nye uføresaker i løpet av 2019. 35 100 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 6 700 saker ble avslått. I 300 saker er resultatet ukjent eller ikke ferdig vurdert.

I løpet av 2018 ble det fattet vedtak i om lag 41 800 nye uføresaker. Det var 35 200 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 6 300 saker ble avslått. I 200 av sakene er resultatet ukjent eller ikke ferdig behandlet.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per desember 2019 var det ca. 91 300 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en nedgang på om lag 1 000 fra desember 2018 da antallet var på 92 300 personer.

Det var om lag 2 500 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 31.12.2019.  Antallet har holdt seg ganske stabilt over tid.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Omlag 75 prosent av de 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per desember 2019. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode, for deretter å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (12 %) per desember 2019, og noen er også døde (7 %). Totalt har om lag 90 % av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, fått innvilget uføretrygd i ettertid.