Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og ytelse. Pr. 31.12.2010-2019. Antall.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 301 213 306 455 309 888 305 889 311 880 314 755 318 244 325 875 339 245 352 197
Med tilleggspensjon i alt 292 822 298 183 301 605 297 729 303 219 - - - - -
.. Utover særtillegget 242 797 248 622 252 208 249 862 254 425 - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 58 409 57 827 57 675 56 023 57 451 - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 2 397 2 197 2 044 1 854 1 474 709 533 390 280 203
Med forsørgingstillegg for barn 15 049 16 156 17 836 18 084 19 545 22 251 21 173 23 681 25 069 27 272
Minsteytelse 2) - - - - - 65 109 66 540 69 258 76 867 81 936
Gjenlevendetillegg 3) - - - - - 6 649 6 399 6 095 5 860 5 699

Kvinner

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 171 047 174 658 177 729 176 137 180 644 182 529 184 660 189 318 197 637 205 470
Med tilleggspensjon i alt 165 322 169 203 172 454 171 166 175 607 - - - - -
.. Utover særtillegget 124 875 129 758 133 755 134 153 138 516 - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 46 170 44 898 43 972 41 982 42 126 - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 108 83 85 84 75 52 41 35 25 20
Med forsørgingstillegg for barn 6 851 7 631 8 664 8 944 10 071 11 744 11 372 12 863 14 088 15 551
Minsteytelse 2) - - - - - 49 147 49 242 50 528 55 021 57 820
Gjenlevendetillegg 3) - - - - - 6 262 6 022 5 719 5 481 5 341

Menn

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 130 166 131 797 132 159 129 752 131 236 132 226 133 584 136 557 141 608 146 727
Med tilleggspensjon i alt 127 500 128 980 129 151 126 563 127 612 - - - - -
.. Utover særtillegget 117 922 118 864 118 453 115 709 115 909 - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 12 239 12 929 13 703 14 041 15 325 - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 2 289 2 114 1 959 1 770 1 399 657 492 355 255 183
Med forsørgingstillegg for barn 8 198 8 525 9 172 9 140 9 474 10 507 9 801 10 818 10 981 11 721
Minsteytelse 2) - - - - - 15 962 17 298 18 730 21 846 24 116
Gjenlevendetillegg 3) - - - - - 387 377 376 379 358
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Minste årlige ytelse: 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige uføre. 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføre som bor sammen med ektefelle eller samboer, og fra 1. september 2016 2,33 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføretrygd som er en omregnet uførepensjon. Tallene før 2018 er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg