Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 31.12.2010-2019 *). Beløp i kroner.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 177 047 184 630 190 282 196 812 203 115 240 041 248 166 251 892 260 642 268 524
Med tilleggspensjon i alt 178 489 186 040 191 667 198 193 204 531 - - - - -
.. Utover særtillegget 188 486 196 072 201 699 208 200 214 713 - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 129 513 135 453 140 358 146 016 151 741 - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 200 221 208 205 214 436 219 444 227 556 276 120 281 623 278 685 281 065 280 848
Med forsørgingstillegg for barn 174 266 180 970 186 133 192 554 197 555 233 209 240 425 242 898 249 297 256 391
Minsteytelse 2) - - - - - 194 834 201 133 203 433 210 368 216 400
Gjenlevendetillegg 3) - - - - - 278 640 284 849 286 531 294 846 302 083

Kvinner

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 159 506 166 931 172 830 179 657 186 409 224 721 233 469 237 470 246 583 254 877
Med tilleggspensjon i alt 160 743 168 091 173 938 180 725 187 469 - - - - -
.. Utover særtillegget 170 993 178 229 183 933 190 624 197 437 - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 128 445 134 281 139 051 144 600 150 125 - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 192 096 193 511 191 562 198 076 207 143 256 698 267 502 273 249 270 935 267 920
Med forsørgingstillegg for barn 164 232 170 395 175 299 181 867 186 870 222 801 230 462 232 236 238 953 246 312
Minsteytelse 2) - - - - - 195 232 201 717 203 653 210 174 216 018
Gjenlevendetillegg 3) - - - - - 278 659 284 844 286 371 294 981 302 037

Menn

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 200 096 208 084 213 751 220 100 226 111 261 188 268 482 271 886 280 264 287 635
Med tilleggspensjon i alt 201 500 209 587 215 340 221 818 228 009 - - - - -
.. Utover særtillegget 207 011 215 551 221 760 228 578 235 359 - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 133 539 139 520 144 551 150 249 156 185 - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 200 605 208 782 215 429 220 458 228 650 277 657 282 800 279 221 282 058 282 261
Med forsørgingstillegg for barn 182 651 190 437 196 367 203 012 208 914 244 842 251 984 255 576 262 566 269 763
Minsteytelse 2) - - - - - 193 610 199 469 202 837 210 857 217 315
Gjenlevendetillegg 3) - - - - - 278 338 284 925 288 973 292 893 302 769
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Tallene er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert