Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 31.12.2019. Antall.

  Uføregrad
  I alt Tom. 49 50 51-69 70-99 100
Utbetalingsgrad i alt 352 197 2 558 23 998 15 417 16 240 293 984
Uoppgitt 212 4 18 8 10 172
Tom. 49 6 570 2 554 1 850 673 350 1 143
50 22 238 - 22 130 48 10 50
51-69 16 838 - - 14 688 728 1 422
70-99 23 727 - - - 15 142 8 585
100 282 612 - - - - 282 612
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.