Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 31.12.2019. Antall.

  Uføregrad
  I alt Tom. 50 51-69 70-99 100
Utbetalingsgrad i alt 16 132 1 968 1 350 1 614 11 200
Tom. 39 2 114 894 333 174 713
40-49 2 020 1 074 340 176 430
50-59 1 477 - 599 270 608
60-69 1 410 - 78 468 864
70-79 1 524 - - 339 1 185
80-89 2 437 - - 160 2 277
90-99 5 150 - - 27 5 123
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.