Antall nye mottakere av uføretrygd, etter alder og næring 2018 og 2019. Antall og prosent.

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 2 644 440 36 669 1,4 2 687 203 36 685 1,4
Jordbruk,skogbruk og fiske 31 854 470 1,5 31 989 537 1,7
Bergverksdrift og utvinning 53 044 346 0,7 54 294 344 0,6
Industri 201 790 2 564 1,3 203 874 2 427 1,2
Elektisitet-,vann og renovasjon 31 350 318 1,0 32 217 282 0,9
Bygge og anleggsvirksomhet 205 246 1 995 1,0 211 282 2 091 1,0
Varehandel reparasjon av motorvogne 357 534 4 969 1,4 358 038 4 936 1,4
Transport og lagring 130 658 2 147 1,6 131 382 2 052 1,6
Informasjon og kommunikasjon 87 600 657 0,8 90 969 618 0,7
Overnattings- og serveringsvirksom 100 373 1 369 1,4 103 151 1 410 1,4
Finansiering og forsikringsvirksomh 45 485 299 0,7 45 772 296 0,6
Omsetning og drift av fast eiendom 26 155 343 1,3 26 406 351 1,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 127 520 1 012 0,8 132 809 1 012 0,8
Forretningsmessig tjenesteyting 136 828 2 739 2,0 140 684 2 631 1,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 167 611 1 353 0,8 168 690 1 352 0,8
Undervisning 239 733 2 404 1,0 242 718 2 583 1,1
Helse og sosialtjenester 600 509 8 932 1,5 609 301 9 045 1,5
Private tjenester ellers 100 400 1 318 1,3 102 789 1 451 1,4
Uoppgitt 750 3 434 . 838 3 267 .

Alder 18-49 år

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 1 868 384 18 233 1,0 1 892 010 18 546 1,0
Jordbruk,skogbruk og fiske 24 529 241 1,0 24 501 267 1,1
Bergverksdrift og utvinning 33 671 113 0,3 34 088 108 0,3
Industri 131 645 1 038 0,8 131 931 1 000 0,8
Elektisitet-,vann og renovasjon 18 370 115 0,6 18 841 117 0,6
Bygge og anleggsvirksomhet 152 264 772 0,5 156 231 845 0,5
Varehandel reparasjon av motorvogne 278 096 2 726 1,0 276 467 2 784 1,0
Transport og lagring 82 864 851 1,0 82 728 833 1,0
Informasjon og kommunikasjon 66 493 336 0,5 69 071 337 0,5
Overnattings- og serveringsvirksom 88 474 769 0,9 90 290 813 0,9
Finansiering og forsikringsvirksomh 28 716 107 0,4 29 056 118 0,4
Omsetning og drift av fast eiendom 16 633 130 0,8 16 687 132 0,8
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 89 313 470 0,5 93 072 456 0,5
Forretningsmessig tjenesteyting 104 222 1 416 1,4 106 260 1 401 1,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103 424 500 0,5 102 724 535 0,5
Undervisning 159 147 1 039 0,7 161 675 1 135 0,7
Helse og sosialtjenester 417 165 4 117 1,0 423 430 4 293 1,0
Private tjenester ellers 72 826 714 1,0 74 359 781 1,1
Uoppgitt 532 2 779 . 599 2 591 .

Alder 50-59 år

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 545 930 11 197 2,1 559 401 11 195 2,0
Jordbruk,skogbruk og fiske 4 734 130 2,7 4 864 162 3,3
Bergverksdrift og utvinning 14 787 157 1,1 15 207 158 1,0
Industri 50 363 976 1,9 51 425 935 1,8
Elektisitet-,vann og renovasjon 9 347 127 1,4 9 547 102 1,1
Bygge og anleggsvirksomhet 38 668 705 1,8 39 941 757 1,9
Varehandel reparasjon av motorvogne 57 093 1 451 2,5 58 741 1 365 2,3
Transport og lagring 33 446 795 2,4 33 754 753 2,2
Informasjon og kommunikasjon 15 854 200 1,3 16 448 176 1,1
Overnattings- og serveringsvirksom 9 023 414 4,6 9 791 402 4,1
Finansiering og forsikringsvirksomh 12 449 127 1,0 12 263 119 1,0
Omsetning og drift av fast eiendom 6 424 125 1,9 6 528 137 2,1
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 26 574 317 1,2 27 711 321 1,2
Forretningsmessig tjenesteyting 24 018 853 3,6 25 315 774 3,1
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45 214 471 1,0 46 743 471 1,0
Undervisning 52 969 759 1,4 54 034 850 1,6
Helse og sosialtjenester 126 065 2 841 2,3 127 538 2 896 2,3
Private tjenester ellers 18 752 387 2,1 19 382 444 2,3
Uoppgitt 150 362 . 169 373 .

Alder 60-66 år

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 230 126 7 239 3,1 235 792 6 944 2,9
Jordbruk,skogbruk og fiske 2 591 99 3,8 2 624 108 4,1
Bergverksdrift og utvinning 4 586 76 1,7 4 999 78 1,6
Industri 19 782 550 2,8 20 518 492 2,4
Elektisitet-,vann og renovasjon 3 633 76 2,1 3 829 63 1,6
Bygge og anleggsvirksomhet 14 314 518 3,6 15 110 489 3,2
Varehandel reparasjon av motorvogne 22 345 792 3,5 22 830 787 3,4
Transport og lagring 14 348 501 3,5 14 900 466 3,1
Informasjon og kommunikasjon 5 253 121 2,3 5 450 105 1,9
Overnattings- og serveringsvirksom 2 876 186 6,5 3 070 195 6,4
Finansiering og forsikringsvirksomh 4 320 65 1,5 4 453 59 1,3
Omsetning og drift av fast eiendom 3 098 88 2,8 3 191 82 2,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 11 633 225 1,9 12 026 235 2,0
Forretningsmessig tjenesteyting 8 588 470 5,5 9 109 456 5,0
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 18 973 382 2,0 19 223 346 1,8
Undervisning 27 617 606 2,2 27 009 598 2,2
Helse og sosialtjenester 57 279 1 974 3,4 58 333 1 856 3,2
Private tjenester ellers 8 822 217 2,5 9 048 226 2,5
Uoppgitt 68 293 . 70 303 .
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.