Forsøk med metoden Motiverende intervju

To pågående forskningsprosjekter undersøker effekter av veiledningsmetoden Motiverende intervju på arbeidsdeltakelse.

Hva går forsøkene ut på?

Motiverende intervju (MI) er en veiledningsmetode som skal motivere til atferdsendring. Metodikken er utviklet av to psykologer over flere tiår, basert på kunnskap om hvordan motivasjon for endring kan økes gjennom samtaler.

Metoden har etter hvert blitt tatt i bruk av NAV-veiledere over store deler av landet, men så langt mangler solid, forskningsbasert kunnskap om effekter på arbeidsdeltakelse. Da Folkehelseinstituttet utarbeidet en systematisk oversikt på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2017, var konklusjonen at det finnes for lite dokumentasjon til at en kan si noe sikkert om hvorvidt metoden virker positivt på retur til arbeid.

Her finner du FHI-rapporten fra 2017 

Dette er nå i ferd med å endres. For tiden pågår to randomiserte studier som begge tar sikte på å gi kunnskap om effekter av metoden. Prosjektene finansieres gjennom Forskningsrådet, og er initiert av ulike forskningsmiljøer. NAV er inne som samarbeidspartner i begge, og har også bidratt med noen forskningsmidler.

NTNU: Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid

Forsøket i Trøndelag gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU og NAV-Trøndelag. Målet for dette forskningsprosjektet er å finne ut om MI og bedre samhandling mellom nøkkelpersoner kan ha positiv effekt på tilbakeføring til arbeid for langtidssykmeldte. Prosjektperioden er 2016-2020.

Prosjektet gjennomføres ved to NAV-kontorer i Trondheim. I alt 1000 deltakere skal rekrutteres blant personer i alderen 18-60 år som har vært sykmeldte i over åtte uker. Deltakerne fordeles tilfeldig på fire ulike grupper som får forskjellig oppfølging. Hensikten er å undersøke hvilken metode som har størst effekt på retur til arbeid, og veiledningssamtaler basert på MI-metode er en av disse. Kontrollgruppen får vanlig oppfølging fra NAV.

Forskerne vil bruke ulike kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke effekten av intervensjonene og hvorfor de virker eller ikke. Ved hjelp av spørreundersøkelser, intervjuer og analyser av registerdata vil de finne ut om metodene har effekt på tilbakeføring til arbeid, men også hvordan de påvirker deltakernes helse og livskvalitet.

OsloMet: Har MI effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykmeldte med muskelskjelettsmerter?

Forskere ved OsloMet undersøker effekten av MI på retur til arbeid for sykmeldte med muskelskjelettlidelser i en annen randomisert kontrollert studie. I denne studien skal 750 deltakere rekrutteres og fordeles tilfeldig på tre grupper, som får ulik oppfølging. Intervensjonsgruppene får tilbud om MI gitt av NAV-veiledere, og Stratifisert Primærhelse-tilnærming gitt av fysioterapeuter. Kontrollgruppen får ordinær oppfølging fra NAV.

Prosjektet skal gi kunnskap om effekten av dagens praksis i NAV, sammenlignet med to nye lovende tilnærminger som brukes av henholdsvis NAV-veiledere og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Dersom metodene viser seg å være mer virksomme enn dagens tilbud, skal de implementeres i utdanningstilbudet for NAV-veiledere og helsetjenestepersonell.

Andre samarbeidspartnere i prosjektet er Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, NTNU og Keele University.

Prosjektperioden er 2018-2022.