Statistikk i forb. med korona

Her legger NAV Troms og Finnmark ut statistikk for fylket i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen med covid-19. Gå inn her

Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Troms og Finnmark. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt.

Sykefravær

Hvert kvartal publiseres statistikk over legemeldt sykefravær i regionen. Sykefraværsprosenten angir andelen av planlagte dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sykdom. Statistikken gir en oversikt over sykefravær fordelt på kommuner, antall tapte dagsverk, diagnoser, varighet, alder og kjønn.

Uføretrygd

Hvert kvartal offentliggjøres  uførestatistikk i regionen fordelt på kommuner og i andel av befolkningen.

Sosialhjelpsmottakere

ssb.no/kostra finner du opplysninger om tjenesteproduksjonen i norske kommuner. KOSTRA betyr "Kommune-stat-rapportering" om er kommunenes offisielle rapporter om sin virksomhet til staten. Her kan du blant annet finne andel sosialhjelpsmottakere.

Bedriftsundersøkelse

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i regionen. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft.

Prognose for arbeidsmarkedet

Vi lager årlig prognose for sysselsetting og arbeidsledighet i regionen.

Brukerundersøkelser

Vi gjennomfører regelmessig brukerundersøkelser for å få måle hvor fornøyde brukere er med NAVs tjenester.