Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Ordningen skal bidra til at du kan skaffe deg eller beholde ordinært arbeid hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.

Hvem kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Du kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn og har behov for ordningen for å kunne være i ordinært lønnet arbeid.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass

Hva er funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Ordningen dekker lønnsutgifter til en assistent som kan bidra med praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer. Mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler må være klarlagt før behovet for funksjonsassistent kan bli vurdert. NAV utbetaler tilskuddet til funksjonsassistentens arbeidsgiver.

Varighet og omfang

NAV innvilger funksjonsassistanse for ett år av gangen. Antall timer vurderes individuelt.

NAV vurderer årlig, i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker, omfanget og varigheten av bistanden. Ved endringer i behovet for assistanse, eller når andre tiltak blir vurdert som mer hensiktsmessige, skal bistanden justeres eller falle bort.

Nyttig å vite

Assistenten skal ikke utføre dine ordinære arbeidsoppgaver, heller ikke ved sykefravær, ferier eller lignende.

Arbeidstakeren og arbeidsgiveren plikter å melde fra til NAV hvis arbeidsforholdet opphører, eller behovet for funksjonsassistanse av andre grunner endres eller faller bort.

Hvem kan jeg kontakte?

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral eller NAV-kontoret ditt for nærmere informasjon.