Ytelser til tidligere familiepleiere

Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær.

Hvem kan få ytelser til tidligere familiepleiere?

Det stilles nærmere krav til medlemskap i folketrygden for både den som ble pleid og til familiepleieren.

Tilsynet og pleien må være avsluttet og ha:

  • vært nødvendig
  • vart i minst 5 år
  • gjort det umulig for deg å arbeide og forsørge deg selv under pleietiden
  • medført at du ikke kan forsørge deg selv ved eget arbeid når pleieforholdet er slutt

Ytelser kan gis etter en total behovsprøving mot formuen og inntekten din. De aktuelle ytelsene er:

  • pensjon eller overgangsstønad

Hva kan du få?

Pensjonen består av grunnpensjon og et særtillegg. Størrelsen på pensjonen/overgangsstønaden er avhengig av den tiden du har vært medlem i folketrygden. Pensjonen blir redusert dersom du har eller kan forventes å ha en egen arbeidsinntekt.

Andre stønader

Du kan få tilleggsstønader og eventuelt stønad til skolepenger dersom du gjennomfører godkjent utdanning. Utdanningen må være nødvendig og hensiktsmessig for å komme i eller beholde arbeid.

Skal du til utlandet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden. Kontakt NAV på telefon 55 55 33 34 for nærmere informasjon om du kan beholde pensjonen ved midlertidig opphold eller flytting til utlandet.

For personer som kommer til Norge

Ytelser til familiepleier kan bare gis til personer som har pleiet en nærstående person som var medlem av folketrygden og bosatt i Norge.

Hvordan søker du?

Søk om ytelse til tidligere familiepleier

Hvis du ønsker å søke om ytelser til tidligere familiepleiere bruker du skjema Søknad om ytelser til tidligere familiepleier

Søk om stønad til skolepenger

Hvis du ønsker å søke om stønad til skolepenger bruker du skjema Søknad om stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid og stønad til skolepenger til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og til ugift familiepleier under 67 år.

Du finner orientering og veiledning i skjemaene. Det er viktig at du leser dette før du fyller ut. Ønsker du veiledning eller hjelp med utfyllingen, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 34

Søknadene sendes i utfylt stand til NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.

Søk om tilleggsstønader

Søker du om tilleggsstønader fordi du er i utdanning, eller må flytte for å komme i arbeid etter gjennomført utdanning, må du sende digital søknad på nav.no.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt