Pressemelding

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av mars 2020 mottok om lag 355 200 personer uføretrygd, mot 343 400 personer ved utgangen av mars 2019, en økning på 3,4 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det en økning på ca. 3 000 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var på 10,4 prosent per 31. mars 2020. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal, og en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med andelen for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av første kvartal 2020 fikk 8 900 nye personer uføretrygd. Det var 9 800 nye i første kvartal 2019 og 9 300 i 2018. 5 100 de nye mottakerne i 2020 var kvinner og 3 800 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet av de tre første månedene av 2020 var det 5 900 personer som gikk ut av ordningen, omtrent 300 flere enn i samme periode i 2019. Blant alle med avgang i 2020 utgjorde andelen 67-åringer 72,5 prosent, mens andelen i 2018 var på 73,6 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slo spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer med avgang har stort sett variert mellom 73-77 prosent etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per mars 2020 var det ca. 15 100 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet. I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har vært omlag 2 000 – 2 400 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca.

3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling.  Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017. I 2017 ble det ikke kjørt en inntektskontroll som vanligvis gjøres om høsten. Den kom først i begynnelsen av 2018.

Per mars 2020 var det 2 800 flere personer med et uførevedtak, enn antall uføre som fikk en utbetaling.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i ca. 11 000 nye uføresaker i løpet av første kvartal 2020. 9 300 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 1 600 saker ble avslått. I 100 saker er resultatet ukjent eller ikke ferdig vurdert.

I løpet av første kvartal 2019 ble det fattet vedtak i 12 000 nye uføresaker. Det var 10 300 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 1 700 saker ble avslått. I 100 av sakene er resultatet ukjent eller ikke ferdig behandlet.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per mars 2020 var det ca. 92 200 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en nedgang på om lag 800 fra mars 2019 da antallet var på 91 400 personer. Det var om lag 2 600 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 31.03.2020.  Antallet har holdt seg ganske stabilt over tid.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Omlag 75 prosent av de 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per mars 2020. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode, for deretter å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (12 %) per mars 2020, og noen er også døde (7 %).

Totalt har om lag 90 % av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, fått innvilget uføretrygd i ettertid.