Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Ny løsning for å dekke sykepenger fra dag 4 for korona-sykefravær

NAV har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronoaviruset. I tillegg kan selvstendig næringsdrivende og freelancere fra nå få dekket sykepenger fra dag 4 gjennom å sende egenmelding til NAV. 

84 000 flere ledige siste uke

Tirsdag 17. mars var 149 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 164 000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

NAV publiserer nye statistikker om konsekvenser av koronaviruset

NAV endrer nå deler av statistikkproduksjonen for å vise hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Det vil bli daglige og ukentlige publiseringer knyttet til sykmeldinger, søknader om dagpenger, samt arbeidsledighet.

Svak økning i sykefraværet i 2019

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 4. kvartal 2019 var på 6,0 prosent. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med kvartalet før.

Liten nedgang i arbeidsledigheten i februar

I februar ble det 300 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 500 personer.

13 000 fleire fekk uføretrygd i 2019

Talet på personar som får uføretrygd har auka med 3 400 i fjerde kvartal 2019, og ved utgangen av desember var det i alt 352 200 mottakarar. Dei uføretrygda utgjer 10,3 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år. Det er ein auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med førre kvartal.

Økt kjøpekraft for alderspensjonister i 2019

Årlig gjennomsnittlig alderspensjon steg med 6 400 kroner fra 2018 til 2019. Ser vi også på prisveksten, økte kjøpekraften til en gjennomsnittlig alderspensjonist med ca. 0,5 prosent i året som gikk.

Svak nedgang i arbeidsløysa i januar

I januar blei det 300 færre registrerte heilt arbeidslause, ifølgje sesongjusterte tal frå NAV. Bruttoarbeidsløysa, som i tillegg inkluderer arbeidssøkjarar som tek del i arbeidsmarknadstiltak, gjekk ned med 600 personar.

Nedgang i antall personer som mottok arbeidsavklaringspenger i 2019

Ved utgangen av desember 2019 mottok 114 900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 9 100 personer fra utgangen av desember 2018. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal gikk antallet ned med 500 personer.

2 000 fleire fekk uføretrygd i 3. kvartal 2019

Talet på personar som får uføretrygd har auka med 2 000 i tredje kvartal 2019, og ved utgangen av september var det i alt 348 800 mottakarar. Dei uføretrygda utgjer 10,2 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år. Det er same prosentdel som førre kvartal.

Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold.

Stadig færre får arbeidsavklaringspengar

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 fekk 115 424 personar arbeidsavklaringspengar (AAP). Det er ein nedgang på 3 500 personar frå førre kvartal, som svarar til ein reduksjon på 3 prosent.

Nedgang i arbeidsledigheten i september

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 600 personer.

Nedgang i ledigheten i august

I løpet av august ble det 500 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 1 100 personer.

Økning i ledigheten i juli

Antallet registrerte helt ledige økte med 600 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1 200 personer.

Økt ledighet i mai

Antallet registrerte helt ledige økte med 500 personer fra april til mai, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, steg med 800 personer.

Flere får mer utbetalt i alderspensjon med AFP

I mars 2019 mottok 76 300 alderspensjonister også AFP. Antallet er mer enn doblet de siste fem årene. Denne gruppen mottar i gjennomsnitt 5 600 kroner i AFP i måneden. Det tilsvarer et påslag på alderspensjonen på nesten 30 prosent.

Stor nedgang i ledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 1 400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt også med 1 400 personer.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt med 800 personer.

Stabilt sykefravær

Sykefraværet for 4. kvartal 2018 var 5,8 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

Menn får mest i alderspensjon, men kvinnene følgjer etter

Nye tal frå NAV viser at menn i gjennomsnitt fekk ein fjerdedel meir i alderspensjon enn kvinner i 2018. Samstundes får kvinnene meir enn tidlegare. For ti år sidan fekk menn 38 prosent høgare alderspensjon enn kvinner, no er skilnaden 27 prosent.

1 200 færre helt ledige i januar

Ved utgangen av januar var det registrert 71 100 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86 400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018

Ved utgangen av desember 2018 mottok 124 000 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 16 700 personer fra utgangen av desember 2017. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal gikk antallet ned med 4 800 personer.

63 500 helt ledige i desember

Ved utgangen av desember var det registrert 63 500 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 79 000 personer. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sykefraværet er stabilt

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 3. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

62 400 helt ledige i november

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, lå på 78 400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

9 700 færre minstepensjonister

Det siste året har antallet minstepensjonister sunket med 6,2 prosent. I september 2018 var antallet minstepensjonister 146 400. Totalt antall alderspensjonister var 933 400 ved utgangen av september.

2 100 flere uføretrygdede i 3. kvartal

Ved utgangen av september 2018 var det i alt 334 200 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 2 100 uføretrygdede siden forrige kvartal og tilsvarer en andel på 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Dette er samme andel som ved utgangen av forrige kvartal.

Færre arbeidsledige i oktober

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 600 fra september til oktober, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 1 300 personer.

Nedgang i sykefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 2. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Nedgang i ledigheten i august

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 1 300 personer i løpet av august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 2 400 personer.

Færre tar ut alderspensjonen tidleg

Etter pensjonsreforma har mange tatt ut alderspensjonen i alderen mellom 62 til 66 år, gjerne i kombinasjon med jobb. – No ser vi ein nedgang i tidleg uttak, seier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

Stabil arbeidsledighet i april

Antallet personer som er registrert som helt ledige holdt seg uendret fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 200 personer.

Stabil ledighet

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk opp med 300 i mars, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 300 personer.

Sykefraværet er stabilt

Det totale sykefraværet har holdt seg stabilt fra 3. til 4. kvartal 2017 og er på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.

Færre arbeidsledige i februar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 600 personer.

Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer.

1048 personar melde for trygdesvindel i 2017

NAV har meldt trygdesvindel for til saman 187 millionar kroner i 2017. Dei fleste av meldingane til politiet gjeld dagpengar og arbeidsavklaringspengar (AAP).

Stabil andel uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg stabil på 9,5 prosent i tredje kvartal.