Brukermedvirkning

Arbeids- og velferdsdirektoratet tar med brukerrepresentanter på råd gjennom faste brukerutvalg. Brukerutvalget skal blant annet bidra til å sikre brukermedvirkning innenfor områder i NAV, som har betydning for brukerne.

Brukerråd for ungdom i Trøndelag

Trøndelag er først ute i NAV med å etablere en ny region. De to trøndelagsfylker ble slått sammen fra nyttår 2018. I etableringen av den nye regionen var vi opptatt av å ta med oss det vi opplevde som suksessfaktorer. Brukerråd for ungdom var en av de satsingen vi valgte å videreføre i den nye regionen.

Brukerne er involverte i planleggingen av NAV i Vestfold og Telemark

Mange er involvert i arbeidet med å planlegge det som fra årsskiftet blir NAV i Vestfold og Telemark. Det er satt ned flere arbeidsgrupper med ulike oppgaver. En av arbeidsgruppene skal komme med forslag og premisser for brukermedvirkning i den nye regionen.

Vil du teste nye tjenester?

Vi vil ha med oss brukere og interesserte når vi lager nye digitale tjenester. I NAVs nye laboratorium NAV Lab inviterer vi deg til å være med å utvikle nav.no.

Mandater for brukerutvalgene i NAV

Høsten 2015 utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet nye maler for mandat for brukerutvalgene i NAV.

Møteplan og dagsorden for Sentralt brukerutvalg

Her finner du møtedatoer for 2020 og tidligere. Dagsorden for møtene vil bli publisert når de er klare, og supplert med konklusjoner etter avholdt møte.

Referater

Her finner du referater fra Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Medlemmer

Sentrale brukerutvalg i NAV, perioden 1.01.2020 -31.12.2021. Paraply- og landsdekkende organisasjoner, og arbeidsgivere.

Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for brukermedvirkning på lokalt nivå, fylkesnivå og direktoratsnivå.