For deg som har søkt eller mottar dagpenger

Her er viktig informasjon for deg har søkt om eller mottar dagpenger.

Sist oppdatert 3. august 2020 12:27
 • Dagpenger er økonomisk støtte på veien tilbake i arbeid. Du må derfor søke jobber og delta på arbeidsmarkedstiltak når du mottar dagpenger. Vi hjelper deg med å komme tilbake i jobb hvis du har behov for det.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Det er viktig at du informerer NAV hvis det er endinger i din situasjon eller du reiser på ferie eller til utlandet.
 • Du har ikke rett til dagpenger når du er syk. Er du syk når du mottar dagpenger, må du ha sykmelding fra første dag for å få rett til sykepenger.

Vi har dessverre lengre saksbehandlingstid på grunn av koronasituasjonen. Søknadene blir behandlet fortløpende, men det har vært en voldsom økning i antall dagpengesøknader. 

Med bakgrunn i den store mengden søknader prioriterer vi å behandle søknader fra de som fortsatt er arbeidsledige eller permittert. Hvis du er tilbake i jobb, vil din søknad bli behandlet i september 2020. 

Vi gjør alt vi kan for å redusere saksbehandlingstiden ved å øke antall ansatte som behandler dagpengesaker, men opplæring tar tid og en del av sakene er mer krevende å behandle enn vi hadde håpet. Vi forventer innen utgangen av august 2020 å kunne saksbehandle søknader om dagpenger i løpet av 4 uker. 

Venter du på å få behandlet søknaden din om dagpenger, kan du søke om forskudd på dagpenger. NAV trekker forskuddet fra framtidige utbetalinger.

Les mer om forskudd på dagpenger her: https://www.nav.no/arbeid/no/arbeidsledig/#forskudd-pa-dagpenger

Det er viktig at du sender meldekort innen fristen også når du venter på svar på søknaden. Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere.

Er du i tvil om du har sendt meldekortet innen fristen, kan du sjekke om du fortsatt er registrert som arbeidssøker på Ditt NAV. Er du ikke registrert som arbeidssøker, må du gjøre det på nytt. Du kan også se tidligere innsendte meldekort på Ditt NAV.

Du må gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg, også når du venter på svar på søknaden.

Send meldekort

Du må sende meldekort hver 14. dag. Dette er viktig for at du fortsatt skal være registrert som arbeidssøker, og for at vi skal kunne beregne hvor mye skal få i dagpenger.

Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere. Er du i tvil om du fremdeles er registrert som arbeidssøker, kan du sjekke dette på Ditt NAV. Er du ikke registrert som arbeidssøker, må du gjøre det på nytt. Du får ikke dagpenger for dager du ikke er registrert som arbeidssøker.

Les mer om meldekort

Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

Skal du ha ferie eller reise til utlandet, er det viktig at du gir beskjed til NAV først og fører dagene med ferie eller fravær på meldekortet.

Dette er ferie eller fravær:

 • Planlagte feriedager når du er permittert
 • Annen ferie fra arbeidsgiver når du er permittert
 • Når du ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
 • Opphold i utlandet

Hovedregelen er at du kan oppholde deg hvor du vil i Norge når du mottar dagpenger. Er du ikke tilgjengelig for jobb eller tiltak på grunn av ferie eller annet fravær, må du føre disse dagene på meldekortet. Dette gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

Du har ikke rett til dagpenger når du har ferie, enten du oppholder deg i Norge eller utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

 • Har du mottatt dagpenger i under 52 uker, får du ikke utbetalt dagpenger når du har ferie eller er i utlandet.
 • Har du mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan du få utbetalt dagpenger mens du er på ferie eller i utlandet i opptil 4 uker. Du får melding på Ditt NAV når du har rett til ferie med dagpenger.

Du opparbeider deg ikke rett til feriepenger når du mottar dagpenger.

Se vanlige spørsmål om ferie under koronasituasjonen, og mer informasjon om feriepenger på arbeidstilsynet.no.

Du kan søke om å få beholde dagpengene mens du søker arbeid i et annet EØS-land.

Etter at du har søkt om dagpenger sender du meldekort jevnlig. Dagpengene dine beregnes ut fra disse opplysningene.

Det er ikke all informasjon du kan gi på meldekortet. Gjelder noen av situasjonene nedenfor deg, må du også sende egen melding til NAV. Det er viktig at du gir oss denne informasjonen, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling i dagpenger.

Når du er tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake i jobb og i hvilken stillingsprosent. Dette kan for eksempel være fordi du har fått ny jobb eller arbeidsgiveren din har trukket tilbake permitteringen.

Ønsker du at dagpengene dine skal stanes, må du gi beskjed om dette. Hvis arbeidet fører til at du ikke lenger har rett til dagpenger, stanser vi dagpengene.

Har du fått et midlertidig arbeid som fører til at vi stanser dagpengen dine, kan du likevel ha rett til dagpenger når det midlertidige arbeidet er over. Du må da registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nytt når arbeidet nærmer seg slutten.

Du må gi beskjed til NAV om dette, og om du takket ja eller nei til tilbudet.

Takket du nei til jobben, skal du gi beskjed om hva som er årsaken til at du takket nei. Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å takke nei, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 12 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Hvis arbeidsgiver endrer permitteringsgraden eller forlenger permitteringen må du ettersende nytt permitteringsvarsel eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver om dette.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen din. Gi beskjed om hva som er årsaken til at du sier opp og om du fortsatt har behov for dagpenger.

Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å si opp jobben din, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 12 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Er du permittert, kan du si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Når oppsigelsestiden din er over er du ikke lenger permittert. Står du uten arbeid, vil NAV vurdere om du har rett til dagpenger som arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende konkursvarselet.

Går arbeidsgiveren din konkurs er du ikke lenger permittert og NAV vil da stanse dagpengene dine. Les mer om hva du må gjøre for å få økonomisk støtte fra NAV når arbeidsgiver er konkurs .

Du må gi beskjed til NAV om dette.

Du har ikke rett til dagpenger når du er syk. Dersom dagpengene dine stanses kan du søke på nytt så fort du har rett til dagpenger igjen.

Les mer om hva du skal gjøre hvis du er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Du kan du søke om barnetillegg til dagpengene. Barnetillegget er 17 kroner per dag per barn, og kan bare utbetales til en forelder om gangen. Du kan søke om barnetillegg ved å gi beskjed til NAV om at du har fått barn.

I svaret fra NAV får du informasjon om hvor mye du får utbetalt i dagpenger før skatt. Når du sender meldekort, gir du informasjon til NAV slik at vi kan beregne utbetalingen din. Du får penger på konto få dager etter du har sendt meldekortet.

Dagpengene er skattepliktige. Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no.

Du kan sjekke utbetalingene dine i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Har du vært i arbeid må du føre alle timer du har jobbet på meldekortet. Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har vært i arbeid. Jobber du mer enn 60 % av din vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Deltar du i arbeidsmarkedstiltak, kurs eller utdanning, skal du føre dette på meldekortet. Som en midlertidig ordning kan du ta nå ta utdanning uten å få trekk i dagpengene.

Du har ikke rett til dagpenger de dagene du har vært syk, men du kan ha rett til sykepenger. Du må sykemelding fra dag én når du mottar dagpenger.

Jeg er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Skal du ha ferie slik at du ikke er tilgjengelig for jobb eller tiltak, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene. Feriepenger du mottar fra arbeidsgiveren din, reduserer ikke dagpengene dine. Dagpengene reduseres når du tar ferie eller oppholder deg i utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

I svaret fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger.

 • Er du arbeidsledig og har tjent 199 716 kroner (2 G) eller mer det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
 • Er du arbeidsledig og har tjent under 199 716 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).
 • Er du permittert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.
 • Er du nydimmitert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

Det er bestemt at alle som mottar dagpenger ved utgangen av juni 2020, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.

Vi stanser dagpengene dine hvis du

 • fyller 67 år
 • jobber 6 uker uten å få utbetalt dagpenger
 • sender meldekort for sent
 • ikke lenger er reell arbeidssøker. Du er reell arbeidssøker når du er villig til og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak.

Hvis du får vedtak om dagpenger med virkning fra før 20. mars 2020, gjelder de tidligere reglene om:

 • Minsteinntekt
  Du må ha hatt inntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av de siste 36 månedene
 • Hvor mye du får i dagpenger
  62,4 % av inntekter som gir rett til dagpenger
 • Reduksjon i arbeidstid
  Du må ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 % i tiden frem til 20. mars 2020. (40 % hvis du var permittert fra fiskeindustri) i tiden frem til 20. mars 2020.
 • Ventetid
  Når du blir arbeidsledig og får rett til dagpenger, må du avtjene en egenandelsperiode tilsvarende tre stønadsdager før dagpenger kommer til utbetaling. (Gjelder ikke ved fiskeindustri).

Hvis du har fått avslag på søknaden din, men tror at du kan ha rett etter de nye reglene som gjelder fra 20. mars 2020, kan du levere en ny søknad.

Du kan ta utdanning eller opplæring mens du mottar dagpenger hvis du ikke får støtte av lånekassen. Dette er en midlertidig ordning fra 20. april til 31. desember 2020. Tar du utdanning i denne perioden trenger du derfor ikke å søke NAV om godkjenning.

Kompetanse Norge har nylig lagt ut åtte gratis nettbaserte kurs- og utdanningstilbud. Staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å tilby kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Se mer informasjon og oversikt over de ulike utdanningstilbudene.

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. Virksomheten må være ny og kunne gjøre deg selvforsørget. I tillegg må du enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre som mottar dagpenger.

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Har du fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet.

Har du ikke fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Har du vært helt arbeidsledig og mottatt dagpenger i minst 4 uker, kan du ha rett til å beholde dagpenger fra Norge i inntil 3 måneder når du reiser til et annet EØS-land for å søke jobb.

For å beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land må du sende NAV en søknad om utstedelse av attest PD U2 (NAV 04-02.01). Dette må du gjøre før du reiser fra Norge.

Skal du på et jobbintervju i et annet EØS-land, er det tilstrekkelig at du har fått godkjenning fra NAV i forkant av reisen. Du kan da oppholde deg i EØS-landet i opptil 3 dager.

Du må registrere deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter avreisedatoen du har oppgitt i søknaden for å unngå å miste dager med rett til dagpenger. Dagpengene dine stanses midlertidig fram til du har registrert deg som arbeidssøker i det andre landet.

Du må fortsette å sende meldekort til Norge i perioden du søker jobb i et annet EØS-land for å få utbetalt dagpenger.

Du får ikke automatisk dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge. Kommer du tilbake til Norge og har behov for dagpenger, må du sende en ny søknad om dagpenger.

Send søknaden senest første dag du er tilbake i Norge, for å ikke tape dager med rett til dagpenger. Du må dokumentere hvilken dato du kom tilbake til Norge. Dette kan du for eksempel gjøre ved å

 • gi beskjed om at du er tilbake i Norge på et NAV-kontor
 • sende NAV kopi av kontoutskrifter hvor du viser forbruk i Norge
 • sende NAV kopi av flybilletter eller annen reisedokumentasjon av turen hjem

Ja, det kan du, og det oppfordrer vi til. På meldekortene du sender oss hver 14. dag, svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet. Dagpengene blir redusert etter hvor mye du har jobbet.

Jeg jobber mindre enn 60% av det jeg gjorde før

Du fortsetter å føre timer på meldekortet og får utbetalt dagpenger som er redusert etter hvor mye du har jobbet.

Jeg jobber mer enn 60% av det jeg gjorde før

Jobber du mer enn 60 % av din vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Du må fortsette å sende meldekort for å fortsatt være registrert som arbeidssøker. Dette er et vilkår for å ha rett til dagpenger. Husk å føre alle timene du har jobbet på meldekortet.

Hvis du ikke ønsker å sende meldekort, bør du gi beskjed til NAV om at vi skal stanse dagpengene, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling for siste meldekortperiode. Du må du både registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger hvis du ønsker dagpenger på nytt.

Jeg jobber mer enn 60% av det jeg gjorde før i 3 meldeperioder på rad

Jobber du mer enn 60 % av din vanlige arbeidstid i tre meldeperioder, stanser vi dagpengene dine. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Ønsker du å fortsatt stå registrert som arbeidssøker, må du fortsette å sende meldekort. Da må du huske å føre alle timene du har jobbet.

Du kan søke dagpenger på nytt hvis arbeidstiden din blir redusert igjen. Har du sluttet å sende meldekort, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt.

Arbeidsgiveren din kan ikke be deg jobbe frivillig i bedriften, for eksempel som dugnad. Arbeider du, skal du ha lønn.

Du har ikke rett til dagpenger i perioden du er i tjeneste. Se nettsidene til sivilforsvaret og heimevernet om inntekt under tjeneste.

Du gir beskjed til NAV om tjenesten når du sender meldekortet. Svar «Ja» under spørsmålet «Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?». Før at du har jobbet 7,5 timer hver dag du har vært i tjeneste.

Er du i tjeneste i 3 fulle meldeperioder, stanses dagpengene dine automatisk. Du kan søke dagpenger på nytt når tjenesten din nærmer seg slutten.

Det er vedtatt at alle som mottok dagpenger 01.03.2020 vil beholde dagpengene ut oktober 2020. Se pressemelding Midlertidige ordninger forlenges. (regjeringen.no).

Du kan også se om du finner det du leter etter i NAV sin korona-veiviser.