Har du søkt eller mottar dagpenger?

Her er viktig informasjon for deg har søkt om eller mottar dagpenger.

Sist oppdatert 26. november 2020 11:18
 • Dagpenger er økonomisk støtte på veien tilbake i arbeid. Du må derfor søke jobber og delta på arbeidsmarkedstiltak når du mottar dagpenger. Vi hjelper deg med å komme tilbake i jobb hvis du har behov for det.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Det er viktig at du informerer NAV hvis det er endinger i din situasjon eller du reiser på ferie eller til utlandet.
 • Du har ikke rett til dagpenger når du er syk. Er du syk når du mottar dagpenger, må du ha sykmelding fra første dag for å få rett til sykepenger.

Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er på rundt 4 uker.

Les mer om forskudd på dagpenger.

Det er viktig at du sender meldekort innen fristen også når du venter på svar på søknaden. Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere.

Er du i tvil om du har sendt meldekortet innen fristen, kan du sjekke om du fortsatt er registrert som arbeidssøker på Ditt NAV. Er du ikke registrert som arbeidssøker, må du gjøre det på nytt. Du kan også se tidligere innsendte meldekort på Ditt NAV.

Du må gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg, også når du venter på svar på søknaden.

Send meldekort

Du må sende meldekort hver 14. dag. Dette er viktig for at du fortsatt skal være registrert som arbeidssøker, og for at vi skal kunne beregne hvor mye skal få i dagpenger.

Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere. Er du i tvil om du fremdeles er registrert som arbeidssøker, kan du sjekke dette på Ditt NAV. Er du ikke registrert som arbeidssøker, må du gjøre det på nytt. Du får ikke dagpenger for dager du ikke er registrert som arbeidssøker.

Les mer om meldekort

Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

Skal du ha ferie eller reise til utlandet, er det viktig at du gir beskjed til NAV først og fører dagene med ferie eller fravær på meldekortet.

Dette er ferie eller fravær:

 • Planlagte feriedager når du er permittert
 • Annen ferie fra arbeidsgiver når du er permittert
 • Når du ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
 • Opphold i utlandet

Hovedregelen er at du kan oppholde deg hvor du vil i Norge når du mottar dagpenger. Er du ikke tilgjengelig for jobb eller tiltak på grunn av ferie eller annet fravær, må du føre disse dagene på meldekortet. Dette gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

 • Du får melding på Ditt NAV når du kan ta ferie med dagpenger.
 • Har du mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan du få utbetalt dagpenger mens du er på ferie eller i utlandet i opptil 4 uker.
 • Har du mottatt dagpenger i 52 uker eller mindre, får du ikke utbetalt dagpenger når du har ferie eller er i utlandet.

Det avgjørende for om du kan ha rett til dagpenger under ferie er hvor lenge du faktisk har mottatt dagpenger, ikke hvor lenge det er siden du fikk innvilget dagpenger.

Se vanlige spørsmål om ferie under koronasituasjonen på arbeidstilsynet.no.

Du kan søke om å få beholde dagpengene mens du søker arbeid i et annet EØS-land.

Du opparbeider deg ikke rett til feriepenger når du mottar dagpenger.

Se mer informasjon om feriepenger på arbeidstilsynet.no.

Etter at du har søkt om dagpenger sender du meldekort jevnlig. Dagpengene dine beregnes ut fra disse opplysningene.

Det er ikke all informasjon du kan gi på meldekortet. Gjelder noen av situasjonene nedenfor deg, må du også sende egen melding til NAV. Det er viktig at du gir oss denne informasjonen, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling i dagpenger.

I perioden du har arbeidsforholdet kan du ha rett til dagpenger under permittering. Opphører kontrakten kan du ha rett til dagpenger som arbeidsledig. Gi beskjed til NAV før kontrakten din går ut, for å ikke miste dager med rett til dagpenger.

Har du fått dagpenger kun fram til kontrakten går ut, må du gi beskjed til NAV om at du blir arbeidsledig før dagpengene stanses. Gjør du ikke det, må du søke dagpenger på nytt når kontrakten går ut.

Når du er tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake i jobb og i hvilken stillingsprosent. Dette kan for eksempel være fordi du har fått ny jobb eller arbeidsgiveren din har trukket tilbake permitteringen.

Ønsker du at dagpengene dine skal stanses, må du gi beskjed om dette før du sender siste meldekort, slik at vi kan beregne riktig utbetaling. Hvis arbeidet fører til at du ikke lenger har rett til dagpenger, stanser vi dagpengene.

Har du fått et midlertidig arbeid som fører til at vi stanser dagpengen dine, kan du likevel ha rett til dagpenger når det midlertidige arbeidet er over. Du må da registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nytt når arbeidet nærmer seg slutten.

Du må gi beskjed til NAV om dette, og om du takket ja eller nei til tilbudet.

Takket du nei til jobben, skal du gi beskjed om hva som er årsaken til at du takket nei. Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å takke nei, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 12 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Hvis arbeidsgiver endrer permitteringsgraden eller forlenger permitteringen må du ettersende nytt permitteringsvarsel eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver om dette.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen din. Gi beskjed om hva som er årsaken til at du sier opp og om du fortsatt har behov for dagpenger.

Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å si opp jobben din, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 12 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Er du permittert, kan du si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Når oppsigelsestiden din er over er du ikke lenger permittert. Står du uten arbeid, vil NAV vurdere om du har rett til dagpenger som arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende konkursvarselet.

Går arbeidsgiveren din konkurs er du ikke lenger permittert og NAV vil da stanse dagpengene dine. Les mer om hva du må gjøre for å få økonomisk støtte fra NAV når arbeidsgiver er konkurs .

Du må gi beskjed til NAV om dette.

Du har ikke rett til dagpenger når du er syk. Dersom dagpengene dine stanses kan du søke på nytt så fort du har rett til dagpenger igjen.

Les mer om hva du skal gjøre hvis du er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Du kan du søke om barnetillegg til dagpengene. Barnetillegget er 17 kroner per dag per barn, og kan bare utbetales til en forelder om gangen. Du kan søke om barnetillegg ved å gi beskjed til NAV om at du har fått barn.

I svaret fra NAV får du informasjon om hvor mye du får utbetalt i dagpenger før skatt. Når du sender meldekort, gir du informasjon til NAV slik at vi kan beregne utbetalingen din. Du får penger på konto få dager etter du har sendt meldekortet.

Du kan sjekke utbetalingene dine i tjenesten Utbetalingsoversikt.

1. september begynte vi å trekke utbetalt forskudd fra dagpengeutbetalinger du får fra NAV. Har du behov for å endre eller sette i gang tilbakebetalingen av forskuddet? Da kan du logge deg inn på Ditt NAV. Les om Tilbakebetaling og trekk av forskudd på dagpenger.

Dagpengene er skattepliktige. Skatteetaten anbefaler at du vurderer å endre grunnlaget i skattekortet ditt hvis du er arbeidsledig eller permittert. Du har selv ansvar for å sjekke at grunnlaget for beregning av skattetrekket er korrekt.

Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no.

Kombinerer du dagpenger med jobb, bør du be NAV eller arbeidsgiver om å benytte prosentdelen av skattekortet. Om du ikke gjør dette, risikerer du å betale for lite skatt totalt og få restskatt.

Det er ordinært skattetrekk i juni. Hvilke perioder (én periode er på to uker) som er trekkfri i desember, avhenger av meldesyklusen din. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.

Har du vært i arbeid må du føre alle timer du har jobbet på meldekortet. Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har vært i arbeid. Jobber du mer enn 60 % av din vanlige arbeidstid i en meldeperiode på 14 dager, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Deltar du i arbeidsmarkedstiltak, kurs eller utdanning, skal du føre dette på meldekortet. Som en midlertidig ordning kan du ta nå ta utdanning uten å få trekk i dagpengene.

Du har ikke rett til dagpenger de dagene du har vært syk, men du kan ha rett til sykepenger. Du må sykemelding fra dag én når du mottar dagpenger.

Jeg er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Skal du ha ferie slik at du ikke er tilgjengelig for jobb eller tiltak, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene. Feriepenger du mottar fra arbeidsgiveren din, reduserer ikke dagpengene dine. Dagpengene reduseres når du tar ferie eller oppholder deg i utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

I brevet du fikk da du søkte om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger

 • Perioden du kan få dagpenger som permittert utvides fra 26 til 49 uker fra 1. november 2020
 • Er du arbeidsledig og har tjent 202 702 kroner (2 G) eller mer det siste året eller i snitt de siste 3 årene (siste 36 månedene), kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
 • Er du arbeidsledig og har tjent under 202 702 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste 3 årene (siste 36 månedene), kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).
 • Er du nydimmitert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

På grunn av koronasituasjonen kan du beholde dagpenger ut oktober 2020, selv om perioden på 104, 52 eller 26 uker er over.

Perioden du kan få dagpenger som permittert utvides fra 26 til 49 uker. Mottar du dagpenger som permittert i dag, blir perioden automatisk forlenget.

Har du vært permittert i 49 uker eller mer de siste 18 månedene, må du søke om dagpenger på nytt.

Fra 1. mars 2021 innføres en ny periode på 1 uke med rett til lønn fra arbeidsgiver for alle som har mottat dagpenger i 30 uker eller mer.

Når du er permittert kan du da ha rett til følgende:

 1. Lønn fra arbeidsgiver

  De første 2 ukene av permitteringen (10 dager) får du lønn. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

 2. Dagpenger

  Du får dagpenger fra NAV i 30 uker.

 3. Lønn fra arbedsgiver

  Lønn fra arbeidsgiver i 1 uke (5 dager). Dette kalles arbeidsgiverperiode 2 og det er foreslått at dette innføres fra 1.3.2021. Du får automatisk dagpenger igjen etter denne uka.

 4. Dagpenger

  Dagpenger fra NAV i 19 uker.

På Ditt NAV under Dine utbetalinger kan du se hvor mange uker med rett til dagpenger du har igjen. Denne informasjonen kan inneholde feil på grunn av forlengelsene. Først etter 1. november 2020 vil Dine utbetalinger være oppdatert med riktig antall uker.

Vi stanser dagpengene dine hvis du

 • fyller 67 år
 • jobber 6 uker uten å få utbetalt dagpenger
 • sender meldekort for sent
 • ikke lenger er reell arbeidssøker. Du er reell arbeidssøker når du er villig til og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak.

NAV kan stanse dagpengene dine når du er sykmeldt. Er du minst 50 prosent syk har du ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til sykepenger. Dagpengene dine kan stanses fra første dag du er sykmeldt. Les mer om Først permittert eller arbeidsledig — så sykmeldt.

NAV kan også stanse dagpengene dine hvis du begynner å motta annen økonomisk støtte fra NAV som skal sikre livsoppholdet ditt eller dagpenger fra Garantikassen for fiskere. Les mer om Har du rett til dagpenger når du mottar annen økonomisk støtte fra NAV?.

Dagpengene dine kan automatisk stanses etter informasjon du gir på meldekort eller som følge av informasjon vi får fra offentlige registre.

Får du på nytt behov for dagpenger etter dagpengene dine er stanset, må du sende en ny søknad om dagpenger. Har du hatt dagpenger i løpet av de siste 52 ukene, vil du som hovedregel få utbetalt like mye i dagpenger som tidligere. I søknaden kan du be NAV om å gjennomføre en ny beregning av hvor mye du skal få i dagpenger, da velger NAV det som lønner seg for deg.

Du mister dagpengene i 12 uker hvis du uten rimelig grunn

 • unnlater å søke eller ta imot tilbud om arbeid hvor som helst i landet
 • takker nei til å delta i, eller slutter i et arbeidsrettet tiltak
 • sier opp eller på andre måter slutter i arbeidet ditt
 • blir avskjediget eller sagt opp på grunn av forhold som du selv er skyld i

Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Du mister dagpengene i 4 uker hvis du uten rimelig grunn ikke møter hos NAV etter å ha fått innkalling. Hvis du ikke kan møte på grunn av sykdom må du ha legeattest.

Du må sende meldekort og oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker i hele perioden du har mistet dagpengene for at utbetalingene skal starte igjen.

Hva som av NAV tolkes som «rimelig grunn» er i praksis strengt. I rundskriv til folketrygdloven § 4-10 kan du lese mer om hva som kan anses som rimelig grunn.

Du kan ta utdanning eller opplæring mens du mottar dagpenger hvis du ikke får støtte til livsopphold fra Statens Lånekasse for Utdanning. Er du usikker på om du får støtte til livsopphold, kan du ta kontakt med Lånekasse. Dette er en midlertidig ordning fra 20. april til 31. desember 2020. Tar du utdanning uten støtte fra Lånekassen i denne perioden trenger du ikke å søke NAV om godkjenning.

kompentansenorge.no finner du gratis nettbaserte kurs- og utdanningstilbud, disse er utviklet i regi av staten og partene i arbeidslivet. Kursene kan bidra til å øke kompetansen din innenfor utvalgte bransjer.

Mottar du dagpenger og ønsker å ta utdanning eller opplæring med støtte fra Lånekassen, må du søke særskilt om godkjenning om dette før du begynner på utdanningen.

Hvis utdanningen ikke gir rett til dagpenger, vil du ikke få utbetalt dagpenger for perioder du har vært under utdanning, selv om utdanningen senere avbrytes.

Søk om godkjenning på skjemaet søknad om godkjenning av utdanning (skjema NAV 04-06.05).

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. Er du permittert eller mottar forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger, vil du ikke få dagpenger mens du etablerer egen virksomhet.

For å få beholde dagpengene, må virksomheten være ny og kunne gjøre deg selvforsørget. I tillegg må du enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre som mottar dagpenger.

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Du kan søke NAV om å få reise til utlandet i forbindelse med etableringen ved å ta kontakt med NAV. Du må få godkjent oppholdet før du reiser for å beholde dagpengene mens du er i utlandet.

Har du fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet.

Har du ikke fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Har du vært helt arbeidsledig og mottatt dagpenger i minst 4 uker, kan du ha rett til å beholde dagpenger fra Norge i inntil 3 måneder når du reiser til et annet EØS-land for å søke jobb.

For å beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land må du sende NAV en søknad om utstedelse av attest PD U2 (NAV 04-02.01). Dette må du gjøre før du reiser fra Norge.

Skal du på et jobbintervju i et annet EØS-land, er det tilstrekkelig at du har fått godkjenning fra NAV i forkant av reisen. Du kan da oppholde deg i EØS-landet i opptil 3 dager.

Du må registrere deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter avreisedatoen du har oppgitt i søknaden for å unngå å miste dager med rett til dagpenger. Dagpengene dine stanses midlertidig fram til du har registrert deg som arbeidssøker i det andre landet.

Du må fortsette å sende meldekort til Norge i perioden du søker jobb i et annet EØS-land for å få utbetalt dagpenger.

Du får ikke automatisk dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge. Kommer du tilbake til Norge og har behov for dagpenger, må du sende en ny søknad om dagpenger.

Send søknaden senest første dag du er tilbake i Norge, for å ikke tape dager med rett til dagpenger. I tillegg må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake og sende dokumentasjon på dette, for eksempel

 • kontoutskrifter hvor du viser forbruk i Norge
 • kopi av flybilletter eller annen reisedokumentasjon av turen hjem

Hvis du vil søke jobb i EU-/EØS-landene og Sveits, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Du har mulighet til å klage på svaret fra NAV hvis du er uenig. Gå til klage og tilbakemelding

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Det er spesielt vanskelig å beregne behandlingstiden for klager og anker på dagpengevedtak.

Les mer om saksbehandlingstider i NAV.

Ja, det kan du, og det oppfordrer vi til. På meldekortene du sender oss hver 14. dag, svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet. Dagpengene blir redusert etter hvor mye du har jobbet.

Du fortsetter å føre timer på meldekortet og får utbetalt dagpenger som er redusert etter hvor mye du har jobbet.

Jobber du mer enn 60 % av din vanlige arbeidstid i en meldeperiode på 14 dager, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Du må fortsette å sende meldekort for å fortsatt være registrert som arbeidssøker. Dette er et vilkår for å ha rett til dagpenger. Husk å føre alle timene du har jobbet på meldekortet.

Hvis du ikke ønsker å sende meldekort, bør du gi beskjed til NAV om at vi skal stanse dagpengene, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling for siste meldekortperiode. Du må du både registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger hvis du ønsker dagpenger på nytt.

Jobber du mer enn 60 % av din vanlige arbeidstid i 3 meldeperioder (6 uker), stanser vi dagpengene dine. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Ønsker du å fortsatt stå registrert som arbeidssøker, må du fortsette å sende meldekort. Da må du huske å føre alle timene du har jobbet.

Du kan søke dagpenger på nytt hvis arbeidstiden din blir redusert igjen. Har du sluttet å sende meldekort, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt.

Arbeidsgiveren din kan ikke be deg jobbe frivillig i bedriften, for eksempel som dugnad. Arbeider du, skal du ha lønn.

Du har ikke rett til dagpenger i perioden du er i tjeneste. Se nettsidene til sivilforsvaret og heimevernet om inntekt under tjeneste.

Du gir beskjed til NAV om tjenesten når du sender meldekortet. Svar «Ja» under spørsmålet «Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?». Før at du har jobbet 7,5 timer hver dag du har vært i tjeneste.

Er du i tjeneste i 3 fulle meldeperioder, stanses dagpengene dine automatisk. Du kan søke dagpenger på nytt når tjenesten din nærmer seg slutten.