Arbeidsledig

Har du blitt arbeidsledig, kan du ha rett til økonomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Sist oppdatert 10. august 2020 14:20
 • Er du blitt arbeidsledig, kan du ha rett til økonomisk støtte fra NAV. Hvilken økonomisk støtte du kan ha rett til kommer an på hva slags inntekt du har hatt.
 • Har du hatt arbeidsinntekt, kan du søke om dagpenger. Du kan også søke om forskudd på dagpenger mens du venter på svar på søknaden din.
 • Er du selvstendig næringsdrivende, kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.
 • Er arbeidsgiveren din konkurs, kan du ha rett til lønnsgarantimidler for dager arbeidsgiveren din ikke har betalt deg lønn. Deretter kan du ha rett til dagpenger.
 • Har du ikke rett til annen økonomisk støtte, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Se informasjon for deg som har søkt dagpenger.

Har du hatt en arbeidsgiver, kan ha rett til dagpenger og forskudd på dagpenger. Dette gjelder også hvis du er ansatt i eget aksjeselskap (AS).

Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Slik søker du om dagpenger:

 1. Send meldekort hver 14. dag (også mens du venter på svar på søknaden din)

Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg.

Du kan logge deg inn på Ditt NAV for å se at du er registrert som arbeidssøker. Der ligger det også informasjon om at vi har mottatt din søknad om dagpenger. Du kan registrere CVen din og oppdatere denne på arbeidsplassen.no.

Søk om forskudd på dagpenger

For å få forskudd på dagpenger, må du:

 1. Først søke om dagpenger ved hjelp av digital søknad (ikke papirsøknad)

Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

Les mer om forskudd på dagpenger her.

Økonomisk sosialhjelp

Har du ikke rett til dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Les mer om økonomisk sosialhjelp

Hjelp til å komme i jobb

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke.

 • Du må være minst 40 % arbeidsledig.
  Har du flere arbeidsforhold, må den samlede arbeidstiden din være redusert med minst 40 %.
 • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst 74 894 kroner (0,75 G) det siste året, eller 224 681 kroner (2,25 G) de 3 siste årene.
  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med. Har du nylig hatt verneplikt eller er lærling, kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.
 • Du må innfri kravet om å være reell arbeidssøker.
  Dette innebærer at du som hovedregel må være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak.
 • Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden.
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie og utenlandsopphold.

Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.

Hvis du er under utdanning eller opplæring har du som hovedregel ikke rett til dagpenger, men det finnes unntak. I tillegg er det opprettet en midlertidig ordning slik at du kan ha rett til dagpengar i kombinasjon med utdanning eller opplæring, hvis du ikke får støtte frå Statens Lånekasse for Utdanning.

Logg inn i NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

Under koronasituasjonen kan du få summen av:

 • 80 % av inntektene dine under 299 574 kroner (3 G)
 • 62,4 % av inntektene dine mellom 299 574 kroner (3 G) og 599 148 kroner (6 G)

Når koronasituasjoen er over, vil du kun få 62,4 % av inntektene dine.

Forstå regnestykket

Har du hatt verneplikt eller er lærling, er det egne regler for hvor mye du kan få i dagpenger.

Dagpenger er skattepliktige. Har du behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no. NAV vil hente ditt skattekort før vi utbetaler dagpenger.

Barnetillegg: Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Fra 1. juli 2020 får du ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

I forskudd får du 60 % av inntektene dine som tas med i beregningen av dagpenger, opptil 599 148 kroner (6 G). Forskuddet utbetales for en måned. I tillegg holder vi igjen 25 % for skatt. I søknaden får du en foreløpig beregning av hvor mye du vil få utbetalt.

For å få forskudd må du være minst 18 år og under 67 år. I tillegg må du ha tjent nok til å ha rett til dagpenger.

Les mer om forskudd på dagpenger her.

Har du mistet inntekt som selvstendig næringsdrivende som følge av koronasituasjonen, kan du ha rett til kompensasjon.

Du kan få dekket 80 % av tapt inntekt fra dag 17, begrenset opp til en årsinntekt på 6 G (599 148 kroner).

Du kan søke om kompensasjon etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt.

SØK OM KOMPENSASJON

Les mer om kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker eller frilanser de 3 siste årene kan du ha rett til dagpenger. Les om hvordan du finner ut om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker.

Har du mistet inntekt som frilanser, kan du ha rett til dagpenger. Har du mistet inntekt som følge av koronasituasjonen, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon. Du kan bare søke på én av ordningene:

 1. Jeg har hatt en arbeidsgiver (dagpenger og forskudd på dagpenger)

Se om du bør søke dagpenger eller den nye ordningen.

Les om hvordan du finner ut om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker.

 1. Lønnsgarantimidler
  Lønnsgarantiordningen skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode når arbeidsgiveren din går konkurs.
  Send søknad om lønnsgarantidekning via bobestyrer i konkursboet.
 2. Forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger
  Du kan få forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs.
  Du søker om forskudd ved å søke om dagpenger og krysse av for at du ønsker å søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger.
 3. Dagpenger
  Dagpenger skal gi deg som har blitt arbeidsledig økonomisk støtte mens du søker nye jobber.
  Fra 24. juni 2020 kan du krysse av for at du ønsker å både søke om forskudd på lønnsgarantimidler og dagpenger når du søker om dagpenger.
  Sendte du søknad om dagpenger før 24. juni 2020, blir søknaden kun behandlet som søknad om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger. Du må derfor søke om dagpenger på nytt (til sammen to ganger) for å få dagpenger.

Les mer på siden arbeidsledig på grunn av konkurs.

Her kan du lese mer om saksbehandlingstidene for lønnsgarantiordningen.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.