Lærlingar er fritatt frå kravet om å vere aktiv arbeidssøkar. Dette er eit vilkår andre må oppfylle for å ha rett til dagpengar.

Du må likevel registrere deg som arbeidssøkar og sende meldekort kvar 14. dag.

  • 100 % av inntekta di under 159,599 kroner (1,5 G)
  • 62,4% av inntekta di mellom 159,599 kroner (1,5 G) og 638,394 kroner (6 G)
  • Desse inntektene tek vi med: løn som lærling, løn som arbeidstakar, sjukepengar, omsorgspengar, pleiepengar, opplæringspengar, svangerskapspengar, foreldrepengar ved fødsel og adopsjon og dagpengar.
  • Desse inntektene tek vi ikkje med: næringsinntekt, arbeidsavklaringspengar og eingongsstønad ved fødsel.

Har du hatt verneplikt det siste året eller vanleg jobb dei siste tre åra, vil det i nokre tilfelle løne seg for deg at NAV reknar dagpengane etter vanlege reglar, og ikkje etter reglane for lærlingar. NAV reknar ut kva som løner seg for deg.