Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Bidragsmottakere og bidragspliktige

Ved utgangen av juni 2019 var det 67 447 bidragsmottakere og 61 358 bidragspliktige som brukte NAVs tjenester til formidling av barnebidrag. NAV har kun oversikt over de som har fått bistand av det offentlige til å fastsette og/eller formidle barnebidraget, og statistikken vil derfor ikke inkludere de som har private ordninger.

Antall bidragsmottakere og bidragspliktige som benytter offentlig ordning til formidling av bidraget har lenge vist en reduksjon, og sammenlignet med juni 2018 har antallet gått ned med om lag 5 prosent. Over en tiårsperiode har nedgangen vært betraktelig større. Fra juni 2010 til juni 2019 har antallet bidragsmottakere gått ned med 28 prosent, 25 926 færre mottakere, og antallet bidragspliktige har gått ned med 29 prosent, 24 738 færre. Nedgangen antas å henge sammen med at en større andel velger å inngå en privat avtale om barnebidrag, framfor å involvere det offentlige.

De fleste bidragsmottakerne er kvinner (91 prosent) og de fleste bidragspliktige er menn (84 prosent). Disse andelene har holdt seg stabile over lang tid.

57 prosent av de bidragspliktige og 48 prosent av bidragsmottakerne er over 40 år. Det har vært en nedgang i alle aldersgrupper for både mottakere og pliktige, men størst nedgang har det vært i de yngre aldersgruppene. For de under 30 år har det blitt 12,5 prosent færre bidragspliktige og 11 prosent færre bidragsmottakere sammenlignet med samme periode i 2018. Andelen bidragspliktige under 30 år var per 30.juni 2019 7 prosent og andelen bidragsmottakere var 12 prosent.

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Det ble utbetalt barnebidrag og/eller innvilget bidragsforskudd for 92 898 barn ved utgangen av juni 2019. Det er 5 prosent færre barn enn ved samme periode i 2018. Les mer om forskjellen mellom barnebidrag og bidragsforskudd. Sammenlignet med juni 2010 har antallet barn som får barnebidrag og/eller bidragsforskudd gått ned med 27,5 prosent, noe som tilsvarer 35 436 færre barn. I gjennomsnitt er det er 1,4 barn per bidragsmottaker og 1,5 barn per bidragspliktig

De fleste barna det utbetales bidrag og/eller forskudd for er mellom 6 og 14 år. 28 prosent er mellom 6 og 10 år, og 29 prosent er mellom 11 og 14 år. Som andel av alle barn er det i de eldste aldersgruppene det er høyest andel som mottar barnebidrag og/eller bidragsforskudd. 10 prosent av alle barn mellom 11 og 14 år og 12,5 prosent av alle barn mellom 15 og 17 år mottar barnebidrag og/eller bidragsforskudd.

For alle barn mellom 0 og 17 år er andelen 8 prosent, en nedgang fra 8,7 prosent fra juni 2018. Sammenlignet med juni 2010 har andelen gått ned med 3,5 prosentpoeng. Det har vært en nedgang i alle aldersgruppene, men størst nedgang i andelen som mottar bidrag og/eller forskudd er det blant de største barna over 11 år.

Finnmark er det fylket der høyest andel av barna mottar bidrag og/eller forskudd. 9,7 prosent av alle barn mellom 0-17 år i Finnmark får dette. Akershus er det fylket med lavest andel, der 5,2 prosent av barna mottar bidrag og/eller forskudd.

Barn fordelt på forskuddssats

30 prosent av barna mottar kun bidrag, mens de resterende 70 prosentene har innvilget forskudd. De fleste av barna som har innvilget forskudd har ordinært forskudd (48 prosent), mens det er omtrent like mange (19 prosent og 18 prosent) som har redusert og forhøyet forskudd. Forskuddssatsen er behovsprøvd ut fra mottakers inntekt og om barnet er under eller over 11 år. Les mer om hvilke satser som gjelder for forskudd.