Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. juni 2010-2019. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Fylkesfordelingen baserer seg på bidragsmottakers behandlerenhet/fogdefylke. Dersom enten bidragsmottaker eller bidragspliktig bor i utlandet hører saken inn under Utland
1) Det finnes ikke befolkningstall for Utland. Antall bidragsbarn som hører inn under Utland er allikevel med i 'I alt'-tallet