6 av 10 fedre med foreldrepenger i 1. halvår 2008 tok ut 6 uker eller mer

Statistikken viser at fedre tar ut de tildelte fedrekvote-ukene og mer enn det. Andelen som tar ut 8 uker eller mer har i tidligere perioder vært økende, men var stabil fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2008. I 1. halvår 1999 var det drøyt 5 prosent menn med en foreldrepengeperiode på 8 uker eller mer. I 1. halvår 2008 hadde andelen økt til nærmere 11 prosent. 

Fra 1. januar 2007 er det gitt anledning til større fleksibilitet ved uttak av foreldrepenger.  Ved fleksibelt uttak er det mulig å forlenge foreldrepengeperioden i inntil 3 år.

Menn

I 1. halvår 2008 var det 19 029 menn med foreldrepenger ved fødsel, en økning på 542 fra 1. halvår 2007.  Antall levendefødte barn var i 2007 på ca samme nivå som i 2006, dvs. høyeste fruktbarhetsnivå siden 1991 (SSB). Fra 2005 til 2006 var det en økning på ca. 1.800 levendefødte barn.  1. halvår 1999 til 1. halvår 2008 økte antall menn med foreldrepenger med drøyt 27 prosent.

For barn født f.o.m. 1. juli 2000 fikk fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Fedre som ikke har rett til fedrekvote kan ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag hvis mor etter fødselen går ut i arbeid eller utdanning, evt. hvis mor er for syk til selv å ta seg av barnet.

For barn født fom 1. juli 2005 ble fedrekvoten utvidet fra 20 dager (4 uker) til 25 dager (5 uker). Fedrekvoten ble på nytt utvidet, dvs. fra  25 dager (5 uker) til 30 dager (6 uker) for barn født fom 1. juli 2006.

Hoveddelen av fedrene tar ut foreldrepenger i løpet av siste del av foreldrepengeperioden. Andelen fedre som har tatt ut 6 uker fedrekvote/foreldrepengeperiode økte fra knapt 15 prosent per 1. halvår 2007 til drøyt 45 prosent per 1. halvår 2008. Vi antar at effekten av regelendringen i 2006 i hovedsak fremkommer i statistikken nå. Samtidig er det flere og flere som benytter seg av gradert uttak, og dermed strekker stønadsperioden ut i tid. I disse tilfellene vil det ta tid før fedrenes endelige uttak av dager fremkommer i statistikken.

Det er stor forskjell på lengden av foreldrepengeperioden innen de forskjellige aldersgruppene. Hovedsakelig er det slik; jo eldre mann, desto lengre foreldrepengeperiode. Gjennomsnittlig har ca. 60 prosent av fedrene med foreldrepenger en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer. I aldersgruppa under 25 år har 48 prosent av fedrene 6 uker eller mer, mens blant fedre i aldersgruppa 35-39 år har 62 prosent 6 uker eller mer. I aldersgruppa 50 år og over er det 67 prosent av fedrene som har en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer.

I Oslo og Sør-Trøndelag er det 66 prosent av fedrene i fylket som har en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer, mens det i Vest-Agder er 43 prosent av fedrene som har 6 uker eller mer.

Kvinner

I 1. halvår 2008 var det 28 611 kvinner med foreldrepenger. Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt de siste årene, men økte fra 2006 til 2007. Økningen fortsetter i 2008. Fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2008 var det en økning på 2 prosent.

Sju av ti kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Andelen har variert noe over tid, men det kan se ut til at flere kvinner nå velger 100 prosent dekningsgrad. Av de kvinner som velger 80 prosent av full lønn i stønadsperioden er drøyt 5 prosent av kvinnene under 25 år. Av kvinner som velger 100 prosent/full lønn i stønadsperioden er drøyt 10 prosent av kvinnene under 25 år.Når det gjelder kvinner i alt som mottar foreldrepenger er kvinner over 35 år fortsatt økende.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Med virkning fra 1. januar 2007 ble tidskonto-ordningen avløst av en langt mer fleksibel ordning, kalt gradert uttak av foreldrepenger. Ved gradert uttak kan man, som tidligere, kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger, men det er ingen begrensninger når det gjelder hvordan mottaker kan kombinere arbeid og uttak av foreldrepenger, slik det var tidligere. Utbetalingen av foreldrepenger reduseres i forhold til omfanget av arbeidet etter hvilken avtale mottaker har gjort med arbeidsgiver. Avtalen med arbeidsgiver kan endres underveis i foreldrepengeperioden, i motsetning til tidligere.

Statistikken omfatter begge ordningene. I 1. halvår 2008 var det 2 500 personer som benyttet gradert uttak, dvs. ca. dobbelt så mange som i 1. halvår 2007.  De fleste brukere av ordningen finner vi i aldersgruppa 30-34 år.

Personer med engangsstønad ved fødsel

Engangsstønad kan gis dersom en person ikke har rett til foreldrepenger, eller dersom foreldrepengene utgjør mindre enn størrelsen på engangsstønaden.  Dersom det siste er tilfelle kan differansen mellom foreldrepenger og engangsstønad utbetales som engangsstønad. Engangsstønaden er på 33 584 kroner per barn (uendret siden 1.01.03).

Antall personer med engangsstønad i 1. halvår 2008 var ca 6 100, dvs. en reduksjon på drøyt 4 prosent fra 1. halvår 2007. Reduksjonen kan ha sammenheng med at flere har opparbeidet seg rett til foreldrepenger.