Utsette, gradere eller endre foreldrepengeperioden

Foreldrepengeperioden kan utsettes eller kombineres med arbeid eller ferie. Det er også mulig for dere å ta deler av den samtidig.

Utsettelse av foreldrepengeperioden

Som mor kan du utsette de siste 4 ukene av mødrekvoten, som far kan du utsette hele fedrekvoten. Dere kan utsette fellesperioden med foreldrepenger, bortsett fra de 3 ukene før fødselen, som er forbeholdt mor. Ved adopsjon kan hele perioden benyttes til fleksibelt uttak, inkludert fedrekvoten.

En utsettelse forutsetter at

  • du er i heltidsarbeid.  
  • du har lovbestemt ferie, det vil si 21 arbeidsdager. Tariffavtalt ferie regnes ikke med.
  • du på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta deg av barnet.
  • du eller barnet er innlagt på helseinstitusjon.

Når du ønsker å utsette uttaket fordi du er i full jobb, må NAV ha mottatt søknad om utsettelse senest dagen før du skal utsette. For utsettelse av fedrekvoten må søknad om utsettelse være mottatt senest siste dag i fellesperioden.

Hvis det er din egen helse som er årsaken til at du ønsker å utsette foreldrepengeperioden, må du dokumentere

  • hvordan sykdommen eller skaden påvirker evnen din til å ta deg av barnet
  • i hvilken grad du er avhengig av hjelp
  • hvor lenge sykdommen sannsynligvis kommer til å vare

Det er ikke tilstrekkelig at legen skriver at du er helt avhengig av hjelp til å ta deg av barnet.

Hvis begge foreldrene har rett til foreldrepenger og far ønsker å utsette fedrekvoten eller fellesperioden, stilles det ikke krav til at mor er i arbeid eller aktivitet.

Hvis det bare er far som har rett til foreldrepenger og han ønsker å utsette perioden med foreldrepenger stilles det krav til mors aktivitet. I tillegg er det særlige regler hvis far ønsker å utsette uttaket av foreldrepenger på grunn av heltidsarbeid i 2 uker eller mer. I slike tilfeller må han først ta ut foreldrepenger sammenhengende i minst 6 uker. I disse 6 ukene kan han kombinere arbeid med foreldrepenger.

Du kan kombinere arbeid med foreldrepenger

Du kan ta delvis uttak av foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid, kalt gradert uttak.

Unntaket er mors 3 uker før fødsel og de første 6 ukene etter fødsel. De må tas sammenhengende og kan ikke graderes.

Graderte foreldrepenger utgjør differansen mellom deltidsarbeid og en 100 prosent stilling. Foreldrepengene reduseres i forhold til hvor mye du arbeider, slik at foreldrepengene fordeles utover et lengre tidsrom. Det samlede beløpet du får utbetalt, er det samme som om du velger fullt uttak av foreldrepenger. Det er ingen nedre eller øvre grense for hvor mye eller lite du kan arbeide.

Dere kan ta graderte foreldrepenger samtidig eller hver for dere. Hvis dere tar det samtidig kan ikke foreldrepengene utgjøre mer enn 100 prosent til sammen. Hvis for eksempel far ønsker å arbeide deltid og motta delvis foreldrepenger som ikke er fedrekvote, er det et vilkår at også mor arbeider tilsvarende den prosentandelen som far ønsker å få i foreldrepenger. Dette gjelder selv om mor ikke har rett til foreldrepenger.

Hvis far skal benytte seg av fellesperioden, stilles det krav til mors aktivitet.

Du må søke om gradert uttak i god tid, også hvis du skal endre graden av uttak.

Du kan avvikle ferie samtidig som du mottar foreldrepenger.

Samtidig uttak

Dere kan maksimalt ta ut 150 prosent foreldrepenger samtidig ved å kombinere 100  prosent mødre- eller fedrekvote med inntil 50 prosent fellesperiode. Når du tar ut 100 prosent av kvoten din, kan den andre forelderen i tillegg ta ut graderte foreldrepenger av fellesperioden med inntil 50 prosent. Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote og mor ønsker 50 prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb.

Samtidig uttak ved flerbarnsfødsler og -adopsjon

Som hovedregel er de 6 første ukene etter fødselen forbeholdt mor, men ved flerbarnsfødsel kan far og mor ta ut foreldrepenger samtidig. Far kan velge ett av alternativene:

  • Fedrekvote – dekningsgraden er avhengig av om mor har valgt 80 eller 100 prosent dekning
  • Ekstraukene dere får som følge av flerbarnsfødsel

Dere må velge om far tar ut ekstraukene eller fedrekvoten samtidig med mor. Samtidig uttak kan deles opp i flere perioder. Hvis det er fedrekvote far velger å ta ut samtidig med mor, kan dere bare ha samtidig uttak tilsvarende antall ekstrauker dere får.