Dette må du legge ved dagpengesøknaden

For at NAV kan behandle søknaden om dagpenger, må du legge ved nødvendig dokumentasjon.

Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen.

Dokumentasjon av arbeidsforhold

Du må legge ved arbeidsavtale og oppsigelse fra alle arbeidsforholdene dine de siste seks månedene.

Hvis du ikke har hatt avtale om fast ukentlig arbeidstid i minst seks måneder før du ble helt eller delvis arbeidsledig, må du dokumentere alle arbeidsforholdene dine de tolv siste månedene før du sist fikk arbeidstiden din redusert.

Dersom du ønsker det, kan du i stedet få beregnet et gjennomsnitt av arbeidstiden din de siste 36 månedene. Du må da dokumentere alle arbeidstimene dine de siste 36 månedene før du fikk redusert arbeidstid.

Du skal kun be om å få vurdert arbeidstiden de siste 36 månedene hvis du mener dette gir deg den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden.

Du må dokumentere

 • arbeidsforholdets start- og sluttdato
 • arbeidstid (se nedenfor)
 • sluttårsak. Hvis du har valgt å si opp selv som alternativ til å bli oppsagt grunnet innskrenkninger, må du dokumentere dette.
 • oppsigelsestiden
 • datoen for oppsigelsen

Hvis du ikke har oppsigelse eller arbeidsavtale, må du legge ved skjemaet Bekreftelse på sluttårsak (NAV 04-08.03).

 • Du trenger ikke dokumentere inntekten din med mindre NAV ber om det.

Dokumentasjon av arbeidstid

Du må dokumentere arbeidstiden din. Har du hatt fast arbeidstid i det siste arbeidsforholdet ditt, og det har vart i minst seks måneder, er det nok å dokumentere dette.

Har du arbeidet et varierende timeantall, eller kortere enn seks måneder, må du dokumentere alle arbeidstimene dine de siste tolv månedene før du sist fikk arbeidstiden redusert.

Dersom du ønsker det, kan du i stedet få beregnet et gjennomsnitt av arbeidstiden din de siste 36 månedene. Du må da dokumentere alle arbeidstimene dine de siste 36 månedene før du fikk redusert arbeidstid.

Du skal kun be om å få vurdert arbeidstiden de siste 36 månedene hvis du mener dette gir deg den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden.

Har du hatt foreldrepenger eller sykepenger, er det viktig at du dokumenterer alle arbeidstimene dine de siste fire ukene rett før perioden med foreldre- eller sykepenger.

Andre dokumenter som det kan være nødvendig å legge ved

For deg som har forsørgeransvar eller bidragsplikt

 • Du kan bare få barnetillegg for barn under 18 år.
 • For barn som ikke er registrert i folkeregisteret, må du legge ved fødselsattest. For barn som nettopp er kommet til Norge og som ikke har fått fødselsnummer, må du i tillegg legge ved bostedsbevis.
 • Skal du søke om barnetillegg for barn som er bosatt i et land som omfattes av EØS-reglene og/eller Nordisk konvensjon om trygd, må du også levere fødselsattest eller adopsjonspapirer Det er ditt ansvar å få denne oversatt. Ta kontakt med NAV for mer informasjon.

For deg som er utenlandsk statsborger

 • EØS-borgere legger ved registreringsbevis.
 • Alle andre må legge ved oppholds- og arbeidstillatelse.

For deg som er permittert

 • Legg ved datert permitteringsvarsel som angir varselsfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.
 • Legg ved skjemaet NAV 04-08.04 -Bekreftelse på permitteringsårsak. Din arbeidsgiver skal fylle ut dette for deg. 
 • Legg ved protokoll fra avholdte forhandlinger mellom arbeidsgiver og de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon som viser at arbeidsgiver og ansatte er enige om at:
 1. permitteringen er saklig begrunnet innenfor Hovedavtalens rammer
 2. permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
 3. arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen

For deg som er permittert eller oppsagt fra et arbeidsforhold offshore

 • Legg ved dokumentasjon som viser om du arbeider i fast turnus- eller skiftplan eller i fast disponibelplan. Du må også legge ved bekreftelse på tidspunkt for siste arbeidsperiode og siste periode du har hatt fri eller avspasering.

Ved disponibelplan, må du i tillegg dokumentere følgende:

 • Legg ved dokumentasjon på hvilken/hvilke disponibelplan(er) du er omfattet av.
 • Legg ved dokumentasjon på hvilken disponibelperiode du var i på det tidspunktet du ble permittert, samt dato for planlagt start og slutt på perioden.
 • Legg ved timelister for din siste arbeidsperiode.

Ved søknad om forskuttering av dagpenger ved konkurs

Hvis arbeidsgiveren din har gått konkurs, kan det hende du har rett til å få forskuttert lønnsgarantimidler i form av dagpenger.

Da må du i så fall:

 • fylle ut og levere skjemaet Egenerklæring – overdragelse av lønnskrav (NAV 04-03.07).
 • Legge ved arbeidsavtale
 • Legge ved bekreftelse fra bostyrer /konkursforvalter vedrørende konkursåpning.

Hvis bekreftelsen fra bobestyrer/konkursforvalter ikke inneholder oppsigelse og erklæring om at boet ikke trer inn i arbeidsavtalen, må dette dokumenteres:

 • Legg ved kopi av oppsigelse
 • Legg ved erklæring fra bobestyrer om at boet ikke trer inn i arbeidsavtalen

Vær oppmerksom på at flere av opplysningene kan fremgå av samme dokument.

Ved søknad om dagpenger etter verneplikt eller siviltjeneste

 • Legg ved tjenestebevis. Det må gå klart fram når tjenesteperioden har vært.

For deg som de siste 6 måneder har vært eller er skoleelev eller student

 • Legg ved dokumentasjon fra skolen med offisiell sluttdato eller dato for siste avlagte avsluttende eksamen, eller bekreftelse fra skolen på at du har avsluttet studiet hvis du har avbrutt skolegangen.

For deg som er under utdanning eller på kurs på søknadstidspunktet

 • Legg ved dokumentasjon fra skolen. Du må søke på eget skjema (NAV 04-06.05) om å beholde dagpenger mens du tar utdanning.
 • Dokumentasjonen må inneholde studiets innhold, navn, hvor studiet gjennomføres, studieprogreasjon, startdato og sluttdato.

For deg som mottar sluttkompensasjon fra arbeidsgiver

 • Legg ved sluttavtale der det går fram hvilken periode du har fått lønn for eller det totale beløpet på sluttkompensasjonen, samt opplysning om den ordinære lønnen din per måned før du sluttet.

For deg som har jobbet i et annet EU-/EØS-land

 • Det kan være aktuelt å levere attest PD U1 (erstatter tidligere attest E-301 fra det land du har arbeidet i).

For deg som har vært til sjøs

 • Legg ved sjøfartsbok/dokumentasjon av siste hyreavregning. Dersom du arbeidet i en turnusordning, og du har mottatt lønn som dekker en periode med avspasering på land, må du dokumentere denne turnusordningen.