Dette må du legge ved dagpengesøknaden

For at NAV skal kunne behandle søknaden om dagpenger, må du legge ved nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til avslag på søknaden.

Husk å ettersende eventuelle vedlegg før fristen går ut. Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen.    

Dokumentasjon av arbeidsforhold

Du må legge ved arbeidsavtale og oppsigelse fra alle arbeidsforholdene dine de siste seks månedene før du sist fikk arbeidstiden redusert.      

Du må dokumentere

 • arbeidsforholdets start- og sluttdato
 • arbeidstid (se nedenfor)
 • sluttårsak. Hvis du har valgt å si opp selv som alternativ til å bli oppsagt grunnet innskrenkninger, må du dokumentere dette
 • oppsigelsestiden
 • datoen for oppsigelsen

Hvis du ikke har oppsigelse eller arbeidsavtale, må du legge ved skjemaet Bekreftelse på sluttårsak NAV 04-08.03, se under skjema og søknad.

 • Du trenger ikke dokumentere inntekten din med mindre NAV ber om det.

Dokumentasjon av arbeidstid

Du må dokumentere arbeidstiden din. Har du hatt fast arbeidstid i det siste arbeidsforholdet ditt, og det har vart i minst 6 måneder, er det nok å dokumentere dette.      

Har du arbeidet et varierende timeantall, eller kortere enn 6 måneder, må du dokumentere alle arbeidstimene dine de siste 12 månedene før du sist fikk arbeidstiden redusert.      

Dersom du ønsker det, kan du i stedet få beregnet et gjennomsnitt av arbeidstiden din de siste 36 månedene. Du må da dokumentere alle arbeidstimene dine de siste 36 månedene før du fikk redusert arbeidstid.      

Du skal kun be om å få vurdert arbeidstiden de siste 36 månedene hvis du mener dette gir deg den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden.      

Har du hatt foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, svangerskapspenger fra NAV eller sluttpakke uten arbeidsplikt, er det viktig at du dokumenterer alle arbeidstimene dine de siste 4 ukene rett før perioden med disse ytelsene eller sluttpakke uten arbeidsplikt.

Les mer om de ulike vedleggene

Annen relevant dokumentasjon:

Forsørgeransvar eller bidragsplikt

 • Du kan bare få barnetillegg for barn under 18 år.
 • For barn som ikke er registrert i folkeregisteret, må du legge ved fødselsattest. For barn som nettopp er kommet til Norge og som ikke har fått fødselsnummer, må du i tillegg legge ved bostedsbevis.         
 • Skal du søke om barnetillegg for barn som er bosatt i et land som omfattes av EØS-reglene og/eller Nordisk konvensjon om trygd, må du også levere fødselsattest eller adopsjonspapirer Det er ditt ansvar å få denne oversatt. Ta kontakt med NAV for mer informasjon.

Er utenlandsk statsborger

 • EØS-borgere legger ved registreringsbevis.
 • Alle andre må legge ved oppholds- og arbeidstillatelse.

Permittert

 • Legg ved datert permitteringsvarsel som angir varselsfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. 
 • Legg ved arbeidsavtalen / arbeidskontrakten.          
 • Legg ved skjemaet NAV 04-08.04 - Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering. Din arbeidsgiver skal fylle ut dette for deg. 
 • Legg ved protokoll fra avholdte forhandlinger mellom arbeidsgiver og de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon som viser at arbeidsgiver og ansatte er enige om at:         
 1. permitteringen er saklig begrunnet innenfor Hovedavtalens rammer
 2. permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
 3. arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen

Er permittert eller oppsagt fra et arbeidsforhold offshore

 • Legg ved dokumentasjon som viser om du arbeider i fast turnus- eller skiftplan eller i fast disponibelplan. Du må også legge ved bekreftelse på tidspunkt for siste arbeidsperiode og siste periode du har hatt fri eller avspasering.         

Ved disponibelplan, må du i tillegg dokumentere følgende:

 • Legg ved dokumentasjon på hvilken/hvilke disponibelplan(er) du er omfattet av.
 • Legg ved dokumentasjon på hvilken disponibelperiode du var i på det tidspunktet du ble permittert, samt dato for planlagt start og slutt på perioden.         
 • Legg ved timelister for din siste arbeidsperiode.

Arbeidsledig som følge av konkurs

Ved søknad om forskuttering av dagpenger ved konkurs.

Hvis arbeidsgiveren din har gått konkurs, kan det hende du har rett til å få forskuttert lønnsgarantimidler i form av dagpenger.      

Da må du i så fall:

 • fylle ut og levere skjemaet Egenerklæring – overdragelse av lønnskrav (NAV 04-03.07).
 • Legge ved arbeidsavtale
 • Legge ved bekreftelse fra bostyrer /konkursforvalter vedrørende konkursåpning.

Hvis bekreftelsen fra bobestyrer/konkursforvalter ikke inneholder oppsigelse og erklæring om at boet ikke trer inn i arbeidsavtalen, må dette dokumenteres:

 • Legg ved kopi av oppsigelse
 • Legg ved erklæring fra bobestyrer om at boet ikke trer inn i arbeidsavtalen

Vær oppmerksom på at flere av opplysningene kan fremgå av samme dokument.

Siviltjeneste eller verneplikt

Er du nylig ferdig med verneplikt eller siviltjeneste?

 • Legg ved tjenestebevis. Det må gå klart fram når tjenesteperioden har vært.

Skole eller utdanning

Har vært eller er skoleelev eller student de siste 6 måneder

 • Legg ved dokumentasjon fra skolen med offisiell sluttdato eller dato for siste avlagte avsluttende eksamen, eller bekreftelse fra skolen på at du har avsluttet studiet hvis du har avbrutt skolegangen.         

Er under utdanning eller på kurs på søknadstidspunktet

 • Legg ved dokumentasjon fra skolen.
 • Dokumentasjonen må inneholde studiets innhold, navn, hvor studiet gjennomføres, studieprogresjon, startdato og sluttdato.

Sluttkompensasjon

Mottar sluttkompensasjon fra arbeidsgiver eller sluttvederlag fra sluttvederlagsordningen.

 • Legg ved sluttavtale der det går fram hvilken periode du har fått lønn for eller det totale beløpet på sluttkompensasjonen, samt opplysning om den ordinære lønnen din per måned før du sluttet.         
 • Får du sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen, må du legge ved dokumentasjon som viser din ordinære lønn og størrelsen på sluttvederlaget.

Jobbet i utlandet

Har jobbet i et annet EU-/EØS-land

 • Det kan være aktuelt for deg å innhente og levere attest PD U1 (erstatter tidligere attest E-301 fra det land du har arbeidet i).    

Har vært til sjøs

 • Legg ved sjøfartsbok/dokumentasjon av siste hyreavregning. Dersom du arbeidet i en turnusordning, og du har mottatt lønn som dekker en periode med avspasering på land, må du dokumentere denne turnusordningen.