Syn

Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

Hvem kan få synshjelpemidler?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt syn, kan du ha rett til synshjelpemidler. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett til hjelpemidler.

Årsaken til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Du regnes som synshemmet eller svaksynt hvis synsevnen din er redusert til om lag 6/18 (0,33) eller dårligere. Med slik synsreduksjon vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du kan lese mer om retten til synshjelpemidler i vedlegg 7 til  ftrl § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd – Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper (lovdata.no).

Muligheter og eksempler

Aktuelle tiltak for synshemmede kan være god nok og riktig belysning, innlæring av nye teknikker, bruk av hjelpemidler og alternative metoder for kommunikasjon (forsterke bruken av auditiv og taktil kommunikasjon).

Det finnes et stort spekter av hjelpemidler for deg med synsvansker. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle som hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om du må dekke utgiftene selv.

Noen eksempler på synshjelpemidler er:

 • Svaksyntoptikk
  Det finnes en rekke optiske hjelpemidler (luper, lupebriller, kikkerter, kikkertbriller etc) som du på visse vilkår kan få stønad til. Du kan få filterbriller hvis du er unormalt sterkt lysømfintlig.
 • Spesialtilpasning av datautstyr
  Det kan gis stønad til spesialtilpasning av datahjelpemidler, det vil si nødvendig spesialtilpasning av standard datautstyr for at en skal kunne nyttiggjøre seg eget, arbeidsgivers eller skolens datautstyr. Spesialtilpasning betyr å lage nye individuelle løsninger når vanlig tilpasning ikke er tilstrekkelig. Eksempler på spesialtilpasning kan være bruk av leselist, skjermleser og skjermstyring til syntetisk tale.
 • Orienteringshjelpemidler
 • Belysningshjelpemidler
 • Hjelpemidler for skriving og lesing av punktskrift og daisyspillere

Småhjelpemidler

Det finnes også en del rimelige produkter i handel som er spesielt utviklet for personer med nedsatt syn. Hvis du fyller vilkårene for stønad til rimelige, spesialutviklede hjelpemidler kan du få utbetalt et tilskudd.

Førerhund

Førerhunder har fått opplæring i å hjelpe deg som er blind eller svært svaksynt til å ta deg frem innendørs og utendørs. Les mer om hvem som kan få førerhund.

Kurs

Er du synshemmet kan du få dekket utgifter til kurs som hjelper deg til å bli mer selvhjulpen i dagliglivet, for eksempel tilpasningskurs.

Lese- og sekretærhjelp

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg. Du kan også få noe hjelp til organisasjonsarbeid og oppgaver i hverdagen.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Funksjonsassistanse kan være aktuelt for deg som er blind eller svaksynt med ingen eller så liten synsevne at du er avhengig av assistanse for å forflytte deg. Det kan gjelde behov for assistanse på egen arbeidsplass og/eller ved forflytning til møter, på tjenestereiser mv.

Briller og kontaktlinser

Personer med gitte øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. Les mer om briller og kontaktlinser.

Irislinse

Det kan ytes stønad til dekning av utgifter til anskaffelse og fornyelse av irislinse. Les mer om irislinse.

Støtte til apper/programvare

Folketrygden kan dekke utgifter til apper/programvare som installeres på privat nettbrett eller smarttelefon. Les mer om støtte til apper/programvare.

Hvordan søker du?

Ved mistanke om nedsatt syn er det viktig å lete etter årsaken. I mange tilfeller kan tilstanden behandles. Dette må avklares før du for eksempel søker om hjelpemidler. Øyelegen stiller som regel diagnosen og har ansvaret for medisinsk behandling.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Slik går du frem for å søke.

Nyttig å vite

Leter du etter praktisk informasjon om hjelpemidler? Vi har laget en side hvor du finner informasjon om blant annet

 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler