Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Stadig nedgang i antallet mottakere av stønad til enslig forsørger

Per 31. mars 2020 var det 14 754 personer som mottok stønad til enslig forsørger. Sammenlignet med mars 2019 er det en nedgang på 6,6 prosent, noe som tilsvarer rett i overkant av 1 000 færre mottakere. Dersom vi sammenligner med mars 2011 har antallet mottakere blitt mer enn halvert, med om lag 18 000 færre mottakere. Størsteparten av reduksjonen er et resultat av flere innstramminger i regelverket, særlig de som kom i 2016 (se faktaboks), i tillegg til at en nedgang i fødselstallene også påvirker statistikken.

Av alle som mottok stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger var det 50 prosent som kun mottok overgangsstønad, 28 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 22 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn.

Omtrent halvparten av mottakerne av stønad til enslig forsørger er i aldersgruppen 30-39 år. 30 prosent er under 30 år, mens 20 prosent er 40 år eller eldre. Antallet mottakere under 30 år har blitt halvert fra 2016 til nå, noe som i stor grad skyldes innstramminger i regelverket i tillegg til at gjennomsnittsalderen for fødende har økt. Antallet mottakere som er 30 år eller eldre har til sammenligning gått ned med 20 prosent.  

Det er flere yngre som kun mottar overgangsstønad, mens det er flere eldre som kun mottar stønad til barnetilsyn. 43 prosent av de som kun mottar overgangsstønad er under 30 år, 42,5 prosent er mellom 30 og 39 år, mens 14,5 prosent er 40 år eller eldre. For de som kun mottar stønad til barnetilsyn er det bare 11 prosent som er under 30 år. 52 prosent er mellom 30 og 29 år, mens 38 prosent er 40 år eller eldre.

95 prosent av mottakerne av stønad til enslig forsørger er kvinner, og denne andelen har vært stabil de siste ti årene. 

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

Per mars 2020 var det 10 560 personer som mottok overgangsstønad. Det er en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med mars 2019, noe som tilsvarer 662 færre mottakere. Sammenlignet med mars 2011 har reduksjonen vært på 54 prosent, noe som tilsvarer over 12 000 færre mottakere. 69 prosent av mottakerne av overgangsstønad mottok kun overgangsstønad, mens 31 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn. 

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn kan gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis tilleggsstønad eller stønad til skolepenger til enslig mor eller far som er registrert hos NAV som reell arbeidssøker eller som gjennomfører godkjent utdanning. For å ha rett til disse stønadene er det et krav om at personen også må fylle vilkårene for overgangsstønad. 

Per mars 2020 var det i alt 7437 personer som mottok stønad til barnetilsyn. Det er en nedgang på 12 prosent, noe som tilsvarer over 1 000 færre mottakere sammenlignet med mars 2019. Sammenlignet med mars 2011 har antallet mottakere blitt redusert med 64 prosent, noe som tilsvarer over 13 000 færre mottakere. Blant mottakerne var det 56 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 44 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn. 

Viktige årsaker til at antallet med stønad til barnetilsyn har sunket er innstramminger i regelverket, samt innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt. Makspris for barnehageplass var fra 1. august 2019 satt til 3 040 kroner, i tillegg til at man ikke skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt til barnehage. Fra 1. august 2019 var det gratis kjernetid i barnehagen til 2-, 3-, 4-, og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 548 500 kroner.

Fra 1. mars 2020 har utbetaling av stønad til barnetilsyn blitt samordnet med mottak av kontantstøtte. Innvilget kontantstøtte vil med dette trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønadens størrelse beregnes. Dette kan medføre at enkelte ikke får innvilget stønad til barnetilsyn.