Av Therese Dokken

I 2012 ble aktivitetskravet for mottakere av overgangsstønad skjerpet. Formålet var å øke deltakelse i arbeidsmarkedet for personer som har aleneomsorg for barn. Mens det tidligere var krav om arbeidsrettet aktivitet eller utdanning fra yngste barn var tre ar, ble det i 2012 krav om at mottakere av overgangsstønad er i aktivitet fra yngste barn er ett ar, eller har rett til barnehageplass.Aktiviteten må utgjøre minimum 50 prosent av en fulltidsstilling, og dekkes også ved å være aktiv arbeidssøker.

Stadig færre mottar overgangsstønad. I denne artikkelen ser vi på om innstrammingene i regelverket for mottak av overgangsstønad har ført til at flere enslige småbarnsmødre mottar andre trygdeytelser, sakalt trygdesubstitusjon. Vi ser kun på enslige mødre med yngste barn under to år. Andelen enslige småbarnsmødre som mottok overgangsstønad gikk ned fra 85 til 72 prosent i utvalget vi ser på i perioden 2011 til 2016. Vi finner at innstrammingene har ført til at andre stønader benyttes for inntektssikring, og da særlig sosialhjelp. Også mottak av dagpenger og sykepenger har økt.

Det er særlig blant enslige småbarnsmødre som ikke var i arbeid året før fødsel at vi finner stor økning i mottak av sosialhjelp. Innstrammingene ser også ut til å ha hatt større effekt på enslige småbarnsmødre med flere barn sammenliknet med enslige mødre som kun har ett barn, og blant de eldre småbarnsmødrene. Vi finner ingen effekt på mottak av trygdeytelser blant de innvandrede småbarnsmødrene, men blant de norskfødte har sannsynligheten for å motta sosialhjelp økt med nærmere 70 prosent sammenliknet med 2011.

 

 

ENGLISH SUMMARY

Benefit substitution among single mothers after decreased access to transitional benefits

In 2012, Norway introduced stricter work requirements to receive an income support benefit for single parents known as transitional benefits. The purpose of the reform was to increase single parents’ labour market participation. Prior to the reform, recipients of transitional benefits had no work requirements before their youngest child was three years old. After the reform, single parents have work requirements from their youngest child is one year or has access to pre-school day care to be eligible for transitional benefits. The work requirements includes working for at least half the hours of a standard working week in Norway (37.5 hours), studying for at least half the hours of a full-time study or registering as unemployed.

The share of single parents receiving transitional benefits has decreased after the restrictive reform. In this paper, we test whether the reform also increased participation in other benefit programmes. By comparing uptake of a range of other benefits by single parents in 2011 and 2016, we find evidence of considerable benefit substitution. In particular, uptake of social assistance has increased among single parents. In addition, there is some increase in uptake of unemployment benefits and sickness benefits.

 The policy reform had heterogeneous effects. Among single mothers who did not work 12 months prior to the birth of their youngest child, the probability of receiving social assistance has increased more compared to mothers that did work 12 months prior. The probability also increased more among single mothers with more than one child and among older single mothers. We find no effect of the reform among immigrant mothers, but among Norwegian born mothers, the probability of receiving social assistance increased by almost 70 percent.