Hva er AFP-etteroppgjøret?

AFP-etteroppgjøret gjelder bare for deg som har AFP i offentlig sektor. Når resultatet av skatteoppgjøret foreligger for et kalenderår, kontrollerer NAV at du har fått utbetalt riktig AFP. Dette kalles AFP-etteroppgjøret.

For å finne ut om du har fått utbetalt riktig AFP i det aktuelle kalenderåret, kontrollerer NAV om det er forskjell mellom inntekten du på forhånd oppga at du kom til å få og den inntekten du faktisk hadde. Er differansen mer enn 15 000 kroner, vil AFP-pensjonen din bli omregnet på grunnlag av inntekten som er fastsatt i skatteoppgjøret.

Hvordan foregår etteroppgjøret?

Etteroppgjøret for AFP gjennomføres hvert år, vanligvis i oktober eller november. Alle som mottar AFP får tilsendt brev med informasjon om resultatet av etteroppgjøret.

  • Hvis AFP er riktig utbetalt, får du vedtak om det. 
  • Hvis det er utbetalt for lite AFP, skal du ha etterbetalt pensjon, og får da et vedtak om det og vil få etterbetalt pensjon.
  • Hvis det viser seg at du har fått utbetalt for mye AFP, får du tilsendt et varsel med en foreløpig beregning av for mye utbetalt AFP. Har du mottatt for mye AFP, vil du få trekk i pensjonen framover. Du kan også avtale andre tilbakebetalingsformer.

Sende inn dokumentasjon på inntekt som er opptjent før uttak av AFP

Inntektsopplysningene vi får fra skatteetaten sier ikke noe om hvor stor del av inntekten som ble tjent før eller etter du tok ut AFP. Pensjonsgivende inntekt fra arbeid eller virksomhet før du begynte å ta ut AFP, skal holdes utenfor etteroppgjøret.

Hvis du mener at deler av inntekten som vi har lagt til grunn er opptjent før uttak av AFP, må du sende dokumentasjon på når inntektene er opptjent. Se mer om dette lenger ned på siden.

Vi gjør oppmerksom på at din pensjonsgivende inntekt fastsettes av Skatteetaten. Har du spørsmål om din pensjonsgivende inntekt for etteroppgjørsåret, må du derfor kontakte skatteetaten.

AFP i statlig sektor administreres av NAV fram til du fyller 65 år

NAV gjennomfører etteroppgjør for deg som er under 65 år i etteroppgjørsåret og har hatt AFP i statlig sektor (fra Statens pensjonskasse).

Statens pensjonskasse overtar administrasjonen av AFP i statlig sektor fra du fyller 65 år. De gjennomfører etteroppgjøret fra og med det året du fyller 65 år.

AFP i kommunal sektor

Er du medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning, må du kontakte denne om du har spørsmål om AFP og etteroppgjør. 

Inntekter som ikke skal inngå i etteroppgjøret

Inntekt fra arbeid eller virksomhet som du har opptjent før ditt første uttak av AFP, skal holdes utenfor etteroppgjøret. Dette gjelder selv om inntekten er utbetalt etter at du tok ut AFP.

Med første uttak menes første gang du tok ut AFP, uavhengig av om du har tatt ut gradert eller hel pensjon. Inntekt du har opptjent etter at din AFP opphørte, for eksempel i forbindelse med overgang til alderspensjon, skal også holdes utenfor etteroppgjøret.

Eksempler på inntekter som kan holdes utenfor etteroppgjøret:

  • feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP. 
  • lønn eller honorar fra arbeid eller virksomhet før du tok ut AFP første gang
  • royalty eller bonus fra arbeid eller virksomhet før du tok ut AFP første gang
  • eierinntekt fra aksjeselskap som du ikke lenger er aktiv eier i 

Mer om feriepenger

Feriepenger som du har opptjent før du tok ut AFP første gang, kan holdes utenfor etteroppgjøret. Det er viktig at dokumentasjonen du sender oss viser når feriepengene er opptjent.

Feriepenger som du har tjent opp etter at du tok ut AFP første gang, skal regnes med i inntekten som reduserer AFP. Fortsetter du i delvis jobb etter uttak av AFP, vil feriepengene du da tjener opp, ikke bli trukket fra inntekten i etteroppgjøret. 

Du må selv sjekke at inntekten er riktig når du har fått brev om etteroppgjør

Når du har mottatt brev om etteroppgjøret, må du sjekke inntektene. Hvis du mener fordelingen av inntekt opptjent før og etter uttak av AFP ikke er riktig, og at inntektene som er tatt med i etteroppgjøret derfor er feil, må du fylle ut skjemaet Skjema for tilbakemelding til NAV om inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret for avtalefestet pensjon (AFP) - NAV 62-03.01.

Nærmere informasjon om dokumentasjonen som skal legges ved skjemaet, finner du på side 1 i skjemaet. 

Først når vi har mottatt dokumentasjon fra deg, kan vi avgjøre om etteroppgjøret skal endres.

4 ukers frist til å sende oss dokumentasjon

Får vi ikke tilsendt ny dokumentasjon innen 4 uker, vil de som har mottatt foreløpig beregning få ferdigbehandlet etteroppgjøret ut fra den foreløpige beregningen.

Har du mottatt vedtak om for lite utbetalt AFP, eller at du har fått brev om at AFP er riktig utbetalt, har du 6 uker på å sende oss dokumentasjon som viser at en større del av inntekten enn det vi har lagt til grunn er opptjent før uttak av AFP.  

Dokumentasjonen på inntektsopplysningene skal sendes per post til:

NAV Pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Har du andre spørsmål om etteroppgjøret for avtalefestet pensjon, kan du ta kontakt med NAV Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34.