AFP og hvordan du oppgir feriepenger og etterslepsinntekter

Etterslepsinntekter må regnes med på spesielle måter i den forventede inntekten du oppgir til NAV. Feriepenger regnes i en del tilfeller som etterslepsinntekter.

Etterslepsinntekter

AFP skal reduseres hvis du har pensjonsgivende inntekt ved siden av AFP. Alle inntekter du har tjent opp etter at du begynte å ta ut AFP blir regnet med. Dette gjelder uavhengig av om du tar ut hel eller gradert AFP.

Inntekter du har tjent opp før du begynte å ta ut hel eller gradert AFP fører ikke til reduksjon. Dette gjelder selv om inntektene blir utbetalt etter at du begynte å ta ut AFP. Slike inntekter kalles «etterslepsinntekter».

Hvis du for eksempel begynte å ta ut AFP i oktober i fjor, skal den delen av årets feriepengeutbetaling som er opptjent før oktober i fjor ikke føre til reduksjon. Derimot fører feriepenger opptjent fra oktober i fjor til reduksjon. Les mer om feriepenger i avsnittet under.

For at NAV skal kunne beregne riktig reduksjon av din AFP, må du derfor melde fra om alle inntekter som du forventer å få i inneværende år og som er tjent opp etter første uttak av AFP. Hvis det er ditt første år med AFP, regner du bare inntekter fra og med den måneden du tok ut AFP.

Feriepenger og avkorting av løpende AFP

Feriepenger blir vanligvis tjent opp i ett år og utbetalt i det neste, med mindre feriepengene blir utbetalt på forskudd, for eksempel fordi du slutter i jobben.

Om feriepengeutbetalinger skal regnes med i din forventede inntekt og føre til reduksjon av AFP eller ikke, kommer altså an på når disse feriepengene er opptjent.

Her finner du eksempler på hvordan feriepenger vanligvis skal regnes inn i forventet inntekt fra du begynner å ta ut AFP og påfølgende år. Eksemplene gjelder bare feriepenger som er opptjent i ett år og utbetalt i det neste.

  • I det første året med AFP er ofte alle feriepengene du får utbetalt opptjent i året før du tok ut AFP. Disse skal ikke regnes inn i forventet inntekt.
  • I det andre året med AFP har du AFP hele året. Hvis du fortsatte i gradert stilling etter du begynte å ta ut AFP, vil du tjene opp feriepenger. Feriepengene du får utbetalt i dette året og som er opptjent i fjoråret, er dermed delvis opptjent før du begynte å ta ut AFP, og delvis opptjent etter du begynte å ta ut AFP. For å få riktig reduksjon må du kun regne inn den delen av feriepengene som er opptjent etter uttak av AFP.
  • Fra og med det tredje året med AFP har du hatt AFP i hele fjoråret, og alle feriepengene som ble opptjent i fjoråret ble dermed opptjent etter uttak av AFP. Utbetaling av slike feriepenger skal derfor regnes med som forventet inntekt.

Se mer om hvordan du melder ifra om endringer i forventet inntekt.

Feriepenger og etteroppgjør

I etteroppgjøret bruker NAV inntektsopplysninger fra Skatteetaten til å sammenligne den faktiske inntekten du har hatt i løpet av kalenderåret med det du har oppgitt som forventet inntekt.

NAV får kun opplysninger om inntekten din i det enkelte skattefastsettingsår, og ikke når de er opptjent. Derfor kan du få varsel om tilbakekreving i etteroppgjøret selv om du har oppgitt riktig forventet inntekt underveis i inntektsåret.

Dette varselet er likevel ikke et endelig vedtak om tilbakekreving. Hvis du får varsel om tilbakekreving, får du også mulighet til å dokumentere inntekter som er opptjent før første uttak av AFP. Les mer om etteroppgjør.