Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Se informasjonsside om koronaviruset hvis du er pensjonist og blir bedt om å jobbe ekstra nå.

Se informasjon om nye regler fra 1. januar 2021 om avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger.

Hvem kan få offentlig AFP?

Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du 

 • jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen.
 • har fylt 62 år.
 • oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.
 • er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut AFP.
 • ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. Staten og kommunene har hver sine ordninger.

Hva kan du få?

Er du mellom 62 og 65 år får du utbetalt AFP beregnet ut fra regler i folketrygdloven. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, uten levealdersjustering, som om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på 1 700 kroner per måned.

Er du mellom 65 og 67 år blir AFP beregnet ut i fra det som gir deg høyest pensjon, enten beregning etter folketrygdloven eller etter reglene om beregning av alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen din. Ta kontakt med tjenestepensjonsordningen for mer informasjon om AFP etter fylte 65 år.

Kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt

Du får redusert AFP hvis du har arbeidsinntekt. Les mer om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt. Husk at du også må melde fra til NAV om inntektsendringer

AFP i offentlig sektor i kombinasjon med andre ytelser

Du kan ikke få AFP i offentlig sektor i kombinasjon med alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Du kan ha rett til AFP hvis du sier ifra deg disse ytelsene.

Du kan ikke motta AFP fra offentlig sektor hvis du mottar eller har mottatt AFP fra privat sektor.

Du har ikke rett til sykepenger om du mottar full offentlig AFP. Mottar du gradert offentlig AFP, har du rett til sykepenger etter de vanlige reglene for sykepenger. Sykepengegrunnlaget vil da fastsettes med utgangspunkt i den arbeidsinntekten du har. Gradert offentlig AFP utbetales i tillegg.

Beregn din AFP

I nettjenesten Din pensjon kan du beregne din framtidige AFP.

Les om hvordan beregne offentlig AFP hvis du har mottatt uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning uten at du har mottatt uføretrygd fra folketrygden samtidig.

Hvor lenge kan du få?

Når du blir 67 år, blir din AFP automatisk regnet om til en ordinær alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. I tillegg må du søke om å ta ut alderspensjon fra folketrygden, dette skjer ikke automatisk.

Du kan søke om alderspensjon i folketrygden elektronisk i Din Pensjon eller på papirskjema.

I forbindelse med dødsfall blir AFP for aldersgruppen 62- 65 år utbetalt til og med måneden dødsfallet inntreffer. Se mer informasjon på spk.no.

Andre aktuelle ytelser/tjenester

Hvis du forsørger ektefelle som er 60 år eller eldre, kan du ha rett til forsørgingstillegg/ektefelletillegg i tillegg til AFP. Du får ikke tillegget hvis ektefellen har inntekt større enn grunnbeløpet, mottar uføretrygd, mottar alderspensjon eller har rett til hel alderspensjon, eller mottar AFP.

Hvordan søker du?

Hvis du er medlem i Statens pensjonskasse (SPK), skal du og arbeidsgiveren din fylle ut hvert deres skjema.

Når du og arbeidsgiveren har avtalt når du skal ta ut AFP, sender arbeidsgiveren din et elektronisk skjema (pensjonsmelding) om AFP til SPK. Skjemaet sendes inn via Altinn.

Når SPK har mottatt pensjonsmeldingen fra arbeidsgiveren din, vil du få beskjed fra SPK om at du må fylle ut og sende inn skjemaet «Opplysninger fra arbeidstaker til NAV ved søknad om avtalefestet pensjon (AFP) fra Statens pensjonskasse». Dette skal du sende inn til NAV.

Se spk.no for mer informasjon om AFP i statlig sektor.

Hvis du er medlem i en kommunal pensjonskasse, må du kontakte arbeidsgiveren din om hvordan du søker og når du må søke.

Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om offentlig AFP i nettjenesten Din pensjon. Du må søke på den måten som er beskrevet over.

Når må du søke?

Hvis du er medlem av Statens pensjonskasse, må du ta kontakt med arbeidsgiveren din for å søke om AFP minst 2 måneder før datoen du skal ta ut AFP.

Hvis du er medlem i en kommunal tjenestepensjonskasse må du ta kontakt med pensjonskassen din for å få vite når du må søke.

Til eller fra utlandet

Hvis tidligere opphold i utlandet gjør at du har mindre enn 40 år trygdetid, blir grunnpensjonen og eventuelt særtillegg tilsvarende mindre. Har du bodd eller arbeidet i utlandet, kan du også ha rett til pensjoner fra andre land.

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar AFP i offentlig sektor, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen. Reglene om å ta med AFP til utlandet er de samme som for alderspensjon for personer født før 1954.

AFP er ikke omfattet av trygdebestemmelsene i EØS-avtalen eller andre trygdeavtaler. Som AFP-pensjonist har du derfor ikke de samme rettighetene til for eksempel helsetjenester som en vanlig alderspensjonist har når han eller hun flytter til et annet EØS-land.

Meld fra om endringer

Har du endringer i inntekten, eller skal du slutte i arbeid?

Hvis du har AFP fra Statens pensjonskasse, må du melde fra om endringer i inntekten din eller opphør av arbeidsforhold til den som har ansvar for din AFP.  

Hvis du er

 • under 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til NAV. Dette gjelder til og med den måneden du fyller 65.
 • over 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til Statens Pensjonskasse. Dette gjelder fra og med måneden etter at du har fylt 65 år.

Les mer om inntektsendringer.

Endringer i sivilstatus, adresse med mer

Hvis du er under 65 år og har statlig AFP, skal du melde fra til NAV hvis du

 • endrer adresse.
 • flytter til utlandet.
 • får endringer i inntekten din (lønns- og næringsinntekt). Hvis du mottar forsørgingstillegg, må du melde fra om endringer i andre inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget. Du må også melde fra hvis den du forsørger får inntekter som overstiger folketrygdens grunnbeløp.
 • har ektefelle, partner eller samboer som får endringer i inntekten sin.
 • gifter deg, blir skilt eller ektefellen dør.
 • inngår partnerskap, eller hvis du og partneren flytter fra hverandre, eller hvis partneren dør.
 • blir samboer, eller hvis du og samboeren flytter fra hverandre, eller hvis samboeren dør.

Hvis du er over 65 år og har statlig AFP, skal du melde fra om endringer til Statens pensjonskasse.

Hvis du har kommunal AFP, skal du melde fra om endringer til din AFP-leverandør.

Etteroppgjør

Når fastsettingen (tidligere skatteligningen) for et kalenderår er klart, beregner NAV etteroppgjøret i statlig sektor for deg som er under 65 år, og Statens pensjonskasse for deg som er over 65 år. Les mer om etteroppgjør i statlig sektor.

I kommunal sektor er det AFP-leverandøren din som beregner etteroppgjøret.

Utbetalinger

Pensjonen er skattepliktig. Det er Skatteetaten som fastsetter skattetrekket ditt og Skatteetaten kan gi nærmere opplysninger om dette.

Hvis du er under 65 år og har statlig AFP, er det NAV som beregner og utbetaler pensjonen din.

Når du fyller 65 år, er det Statens pensjonskasse som overtar ansvaret for AFP-ordningen. Det er likevel NAV som utbetaler pensjonen til deg.

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger. Du kan også sjekke utbetalinger i Din Pensjon.

I kommunal sektor er det kommunens AFP-leverandør som beregner og utbetaler pensjonen til deg.