Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

 • jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen.
 • har fylt 62 år.
 • oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.
 • er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut AFP.
 • ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig.
info
Fra 1. januar 2022 innvilges det ikke lenger nye forsørgingstillegg. Forsørgingstilleggene til alderspensjon og AFP i offentlig sektor blir avviklet i løpet av 2023 og 2024. Fra 2025 vil ingen lenger motta forsørgingstillegg.
 • under 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til NAV. Dette gjelder til og med den måneden du fyller 65.
 • over 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til Statens Pensjonskasse. Dette gjelder fra og med måneden etter at du har fylt 65 år.
 • endrer adresse.
 • flytter til utlandet.
 • får endringer i inntekten din (lønns- og næringsinntekt). Hvis du mottar forsørgingstillegg, må du melde fra om endringer i andre inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget. Du må også melde fra hvis den du forsørger får inntekter som overstiger folketrygdens grunnbeløp.
 • har ektefelle, partner eller samboer som får endringer i inntekten sin.
 • gifter deg, blir skilt eller ektefellen dør.
 • inngår partnerskap, eller hvis du og partneren flytter fra hverandre, eller hvis partneren dør.
 • blir samboer, eller hvis du og samboeren flytter fra hverandre, eller hvis samboeren dør.