Grunnstønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Hvem kan få grunnstønad?

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har nødvendige ekstrautgifter friske personer ikke har.

Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet etter inntrådt sykdom eller skade, og som du ikke hadde tidligere. Hvis det ikke er mulig å sammenlikne med hvilke utgifter du hadde tidligere, må det sammenliknes med hvilke utgifter friske personer har til samme formål.

Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer på grunn av den medisinske tilstanden. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

Hva kan du få?

Grunnstønad har 6 satser. Hvilken sats du får, avhenger av hvor store ekstrautgifter du har. Ekstrautgiftene må minst tilsvare sats 1.

Det gis bare grunnstønad hvis du har ekstrautgifter til:

  1. drift av tekniske hjelpemidler
  2. transport. Du kan få dekket differansen mellom utgiftene du hadde som frisk og nødvendige utgifter du nå har. 
  3. førerhund
  4. fordyret kosthold på grunn av spesialdiett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen. Diagnosen må være stilt av spesialist. Flere sykdommer, som for eksempel cøliaki og cystisk fibrose, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. Fra 1. april 2020 får de som har diagnose cøliaki og non-cøliaki grunnstønad etter to satser. De som er mellom 5 og 30 år får sats 2, alle andre får sats 1. For andre diagnoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold, blir ekstrautgiftene vurdert individuelt. 
  5. slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler som følge av uvanlig ofte vasking eller ekstra slitasje på grunn av bruken. Fra 1.mars 2019 vil alle med diagnostiserte hyperkinetiske forstyrrelser, herunder ADHD med hyperaktivitet, få innvilget grunnstønad sats 1 ved søknad. Det er en forutsetning at de medisinske opplysningene viser at du har en hyperaktiv adferd som forklarer klesslitasjen. Det er ikke tilstrekkelig å bare oppgi diagnosekode eller diagnose. Les mer om regelverket.
  6. servicehund. Du kan få grunnstønad etter sats 3. Stønad til hold av servicehund gis tidligst fra den måned ekvipasjen (bruker og hund) er blitt godkjent av servicehundutvalget.

Se satsene for grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad

Hvor lenge kan du få grunnstønad?

Det er ingen aldersgrense for grunnstønad, bortsett fra at du ikke får dekket utgifter til transport hvis funksjonsevnen din blir nedsatt etter at du har fylt 70 år.

Behovet for stønaden og størrelsen på beløpet kan endre seg. Hvis du har fått innvilget stønaden, kan du derfor få beskjed om at den vil bli revurdert på et senere tidspunkt. I så fall vil du få et brev der du blir bedt om å gi opplysninger om nåsituasjonen og dokumentasjon på at du fortsatt har behov for stønaden.

Hvordan søker du?

Du må søke skriftlig om grunnstønad. Du finner skjemaene under «Skjema og søknad»

I søknaden må du opplyse hvilken lege eller leger som behandler deg og legens adresse.. Du trenger ikke sende inn legeopplysninger.

Ved søknad om grunnstønad til klesslitasje må du legge ved skjemaet «Ekstrautgifter til slitasje på klær og sengetøy”.

Du må også dokumentere ekstrautgiftene (for eksempel kvitteringer, eventuelt oversikt eller oppsett over sannsynliggjorte, løpende ekstrautgifter). Som hovedregel skal ekstrautgiftene dokumenteres ved kvitteringer for en periode på minimum tre måneder.

Ved søknad om grunnstønad til klesslitasje på grunn av hyperkinetiske forstyrrelser, herunder ADHD med hyperaktivitet, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på ekstrautgifter. 

Det er en forutsetning at de medisinske opplysningene viser at du har en hyperaktiv adferd som forklarer klesslitasjen. Det er ikke tilstrekkelig å bare oppgi diagnosekode eller diagnose. Dersom den medisinske tilstanden din ikke medfører hyperaktiv atferd, må du dokumentere at det er en sammenheng mellom sykdommen din og klesslitasjen, og dokumentere utgiftene dine med kvitteringer.

Ved søknad om grunnstønad til transport må du legge ved skjemaet «Grunnstønad til særskilt transport/drift av egen bil». 

Meld fra om endringer

Hvis behovet for grunnstønad endrer seg eller du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, flytter, eller du planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV.  I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt

Grunn- og hjelpestønad til barn skal utbetales til den kontoen som foreldrene, eventuelt oppnevnt verge, bestemmer. Konto kan opprettes i en av foreldrenes/verges navn eller i barnets navn.

For å registrere kontonummer til barnet må du fylle ut skjema NAV 95-20.00 og sende dette inn per post til NAV. 

Mottakere av grunnstønad som er over 18 år, kan endre kontonummeret sitt på Ditt NAV.  Les mer om å endre kontonummer.

Barnet vil få tilsendt årsoppgave. Du kan ringe NAV på 55 55 33 33 og få utbetalingsinformasjon som gjelder barnet ditt.