Forhøyet hjelpestønad

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

Forhøyet hjelpestønad skal sette foreldre, fosterforeldre eller andre nære personer i stand til å pleie et barn under 18 år som bor hjemme og som har vesentlig større behov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad. Barnet kan få hjelpestønad selv om barnet ikke bor hjemme hele tiden, forutsatt at foreldre, fosterforeldre eller andre nære personer utøver nødvendig tilsyn og pleie med barnet. Hvis barnet bor mindre enn halvparten av tiden hjemme, kan satsen for forhøyet hjelpestønad bli redusert.  

For å få forhøyet hjelpestønad vil det bli lagt vekt på:

  • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt 
  • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
  • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører pleien/tilsynet som er avgjørende.
Det gis ikke hjelpestønad til praktisk bistand som matlaging, rydding, vasking eller innkjøp.

Hva kan du få?

Forhøyet hjelpestønad kan gis etter sats 2, 3 eller  4.  Det er omfanget av pleieoppgavene som avgjør hvilken sats du får.

Se satsene for grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad

Vær oppmerksom på at hvis barnet mottar hjelpestønad og den som pleier og har tilsyn med barnet mottar omsorgsstønad, har kommunen anledning til å redusere omsorgsstønaden. Omsorgsstønaden kan bli redusert med et like stort beløp som hjelpestønaden. Kommunen kan kreve at du har søkt om hjelpestønad før det tas stilling til omsorgsstønad. Du kan likevel søke om omsorgsstønad parallelt med hjelpestønad. 

Forhøyet hjelpestønad er skattefri.

Hvor lenge kan du få forhøyet hjelpestønad?

Forhøyet hjelpestønad kan gis til og med den måneden barnet fyller 18 år, men behovet for tilsyn og pleie kan endre seg. NAV skal derfor revurdere stønaden hvert tredje år. Du vil da få et brev der du blir bedt om å gi opplysninger om nåsituasjonen og dokumentasjon på at du eventuelt fortsatt har behov for stønaden.

Hvis barnet dør, har foreldre til barn som har mottatt hjelpestønad i minst tre år rett til å beholde hjelpestønaden i en overgangsperiode på 3 måneder etter dødsfallet.

Hvordan søker du?

Du må søke skriftlig om forhøyet hjelpestønad.  Du finner skjemaet under «Skjema Og søknad».

I søknaden må du opplyse om hvilken lege eller leger som behandler deg og legens adresse. NAV innhenter nødvendige legeopplysninger.

Hvis du har rapporter fra for eksempel PPT-kontor eller skole, kan du legge dem ved søknaden.

Meld fra om endringer

Hvis det blir endringer i tilsyns- og pleiesituasjonen, familiesituasjon eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Stønad til barn under 18 år blir utbetalt til barnets kontonummer.

For å registrere kontonummer til barnet må du fylle ut skjema NAV 95-20.00 og sende dette inn per post til NAV. Skjemaet finner du under "Skjema og søknad" øverst til høyre på denne siden.

Mottakere av forhøyet hjelpestønad som er over 18 år, kan endre kontonummeret sitt på Ditt NAV. Les mer om å endre kontonummer.