Kan barn over 18 år motta barnebidrag?

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag.

Hvem kan søke?

Barn over 18 år som går på videregående skole eller tilsvarende, kan inngå avtale eller søke om at barnebidrag fastsettes av NAV. Det er da barnet som eventuelt søker om og mottar barnebidraget.

Dersom barnet ikke er fylt 18 år kan en av foreldrene søke om fortsatt bidrag etter 18 år, på vegne av barnet. Bor barnet alene, kan det ha rett til bidrag fra begge foreldrene.

Avtale eller søknad

Det må avtales eller søkes særskilt om barnet skal få bidrag etter fylte 18 år. Barnet kan avtale bidraget direkte med den (de) bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter bidraget.

Hvis dere sammen kan komme fram til en avtale om barnebidrag som alle parter er tilfreds med, er det ikke nødvendig å informere eller involvere NAV. Avtalen som dere inngår er like bindende som et vedtak fra NAV.

Dere kan bruke skjema "Avtale om barnebidrag til barn over 18 år" når dere skal inngå avtalen. I skjemaet, kan dere også søke om at NAV skal administrere betalingen av barnebidraget. Dere krysser da av for at NAV skal innkreve bidraget, og sender kopi av avtalen til NAV.

Hvis dere ikke kommer fram til en avtale om barnebidrag privat, kan barnet søke om at NAV fastsetter bidraget. Barnets skoleattest skal sendes til NAV sammen med søknaden. Når NAV fastsetter bidraget, skjer dette etter de samme reglene som for bidrag til barn som er under 18 år.

Før barnet fyller 18 år kan bidragsmottaker søke om å få fastsatt barnebidraget på vegne av barnet. Bidragsmottaker vil i så tilfelle kunne pålegges gebyr for fastsettelse, selv om bidraget blir beregnet etter at barnet er 18 år. 

Hvordan beregne bidrag til barn over 18 år?

Ved en privat avtale står dere fritt til å avtale hvilket som helst beløp og kan i større grad tilpasse bidraget til deres situasjon.

Dere kan bruke NAVs bidragskalkulator til å beregne barnebidragets størrelse. Ut fra opplysninger som du oppgir om partene i saken beregnes bidraget slik NAV ville fastsatt bidraget  med de gitte opplysningene. Når du beregner bidrag til barn over 18 år i bidragskalkulator skal du også legge inn inntekten til den forelderen som ikke er bidragspliktig. Inntekten legges inn som bidragsmottakerens inntekt. Dere kan legge inn inntekt for bidragsbarnet ved å velge «ja» på spørsmålet om barnet har egen inntekt.

Hvor lenge kan barnet motta bidrag?

Hvis barnebidraget er bestemt i en privat avtale, bestemmer dere selv hvor lenge avtalen skal gjelde.

Når NAV fastsetter et bidrag til et barn over 18 år fastsettes det normalt for ett skoleår av gangen, eller for hele perioden med dokumentert skolegang. Bidraget opphører automatisk når tidspunktet vedtaket gjelder for utløper. Hvis barnet er forsinket i skolegangen, vil NAV vurdere om vilkårene for fortsatt barnebidrag er oppfylt.

Når inntekten til barnet overstiger 100 ganger fullt forskudd, er barnet ansett for å være selvforsørget. Dersom barnet er å anse som selvforsørget har barnet ikke rett på bidrag. Dersom barnet får høyere inntekt enn grensen for rett til bidrag i løpet av perioden med bidrag, må barnet eller bidragspliktige søke om endring av bidraget.  

Dersom bidraget hos NAV skal opphøre av andre grunner, som at partene har inngått en privat avtale, må dere melde fra til NAV om dette. Bidragspliktige kan sende inn avtalen, eller barnet over 18 år kan melde fra om stans av bidraget via tjenesten Skriv til oss