Barnet har avtale om delt bosted (etter barnelovens paragraf 36)

Når barnet har avtale om delt bosted etter barnelovens paragraf 36 bor barnet hos begge foreldrene. Den forelderen som har lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre.

Foreldrene har ett barn hver boende hos seg

Når foreldrene har ett barn hver boende hos seg, kan partene som ellers, inngå en privat avtale eller søke om at bidraget fastsettes av NAV. Det er mulig å ha privat avtale for ett barn, og at NAV fastsetter for det andre barnet. Barnebidraget må være spesifisert for hvert av barna. Når NAV fastsetter bidrag for begge barna, blir hver av foreldrene mottaker for det barnet som bor hos seg, og bidragspliktig for det andre.

Barnet bor alene

Dersom barnet bor alene, for eksempel på grunn av skolegang, har barnet fremdeles en forelder som er barnets bostedforelder. Bostedsforelderen dekker barnets kostnader og mottar barnebidraget fra den annen forelderen.

Barnet kan være bidragsmottaker når det bor alene hvis foreldrene ønsker dette. Det forutsetter at den forelderen som er bidragsmottaker samtykker til at NAV utbetaler bidraget direkte til barnet. Hvis bidragsmottakeren ikke samtykker kan NAV likevel vurdere om bidraget kan utbetales til barnet. Det forutsettes da at barnebidraget ellers ikke vil komme barnet til gode.

Barnet bor sammen med andre enn foreldrene

Hvis barnet bor sammen med andre enn foreldrene, for eksempel besteforeldre, kan besteforeldrene være mottaker av bidraget. Begge foreldre plikter å sørge for barnets underhold, og den tidligere bidragsmottakeren forutsettes å ha en ordning med besteforeldrene om dekning av utgifter til barnet, eller et privat bidrag til besteforeldrene.

Barnet bor på fosterhjem eller institusjon

Når et barn bor i fosterhjem eller på institusjon, for eksempel ved plassering av barnevernet, skal det normalt ikke betales barnebidrag mellom foreldrene. Dersom kommunen dekker utgiftene til barnet kan kommunen fremsette krav om oppfostringsbidrag fra en eller begge foreldrene. Hvis oppholdet på institusjonen er kortvarig, ved for eksempel sykehusopphold, vil det ikke medføre noen endringer for barnebidraget.