Bidragsmottaker i Norge

Hvis du bor i Norge kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i utlandet. Muligheten for å få krevd inn bidraget vil avhenge av hvilket land den bidragspliktige bor i, samt forholdene ellers.

NAV eller myndighetene i det andre landet behandler bidragssaken når en av foreldrene bor i utlandet.

Hvordan kan du få fastsatt barnebidrag?

Bidraget kan bli fastsatt på en av følgende tre måter:

  • Dere kan avtale bidraget privat
  • Du kan søke om å få fastsatt bidraget av NAV
  • Du kan søke om å få fastsatt bidraget i det landet den bidragspliktige bor

Hvordan inngår dere en privat avtale?

Dere står fritt i å avtale størrelsen av bidraget når dere inngår en privat avtale. På den måten får dere mulighet til å tilpasse bidraget best mulig til deres situasjon. Les mer om privat avtale.

Hvordan fastsetter NAV barnebidraget?

Bidraget blir alltid fastsatt ved skjønn når den ene av foreldrene eller barnet bor i utlandet. Utgangspunktet for fastsettelsen er likevel hvordan bidrag blir fastsatt når begge foreldrene bor i Norge. Det blir tatt hensyn til levekostnader i de landene der barnet og hver av foreldrene bor, inntektsnivået i hvert enkelt land og valutaforskjeller.

Når barnet og begge foreldrene bor i Norge, må hver av foreldrene betale et gebyr når NAV fastsetter barnebidrag.

Når en av dere bor i utlandet, vil NAV i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hvorvidt det kreves gebyr. Det avgjørende er hvorvidt avtalen eller konvensjonen som regulerer forholdet er til hinder for at det kan kreves gebyr. Dersom det ikke er tilfellet, vil NAV kreve gebyr.

Hvem fastsetter barnebidrag i utlandet?

I de fleste andre land blir bidrag fastsatt ved dom eller rettsforlik. Hvis du ønsker at bidraget skal fastsettes i det landet den bidragspliktige bor, kan du selv kontakte den rette myndigheten/domstolen i det landet. Dersom den bidragspliktige bor i et land Norge har konvensjonssamarbeid med kan NAV hjelpe deg med å oversende søknaden til rett instans.

Dersom den bidragspliktige bor i et land som har ratifisert Luganokonvensjonen (Sveits, Island og alle EU land), står du som bidragsmottaker fritt i å velge hvilket land bidraget skal bli fastsatt i. Konvensjonen bestemmer imidlertid at den bidragspliktige som hovedregel må søke om fastsettelse eller endring av bidraget i det landet som bidragsmottakeren bor, det vil si i Norge i ditt tilfelle. Norge har ratifisert Luganokonvensjonen.

Hvor lenge kan du motta barnebidrag?

Bidrag som er fastsatt etter norske regler, løper fram til og med den måneden barnet fyller 18 år.

Når barnet har fylt 18 år, kan barnet og den forelderen som har betalt bidraget, inngå privat avtale om at bidrag fortsatt skal betales. Dersom barnet etter fylte 18 år fortsetter med vanlig skolegang, kan barnet sende en søknad til NAV om fortsatt bidrag etter fylte 18 år. Som vanlig skolegang regnes først og fremst skolegang i videregående skole. Når NAV fastsetter bidrag til barn etter fylte 18 år, blir bidraget alltid tidsbegrenset.

Innkreving av barnebidrag

I utgangspunktet skal bidraget gjøres opp privat ved at den bidragspliktige sender bidraget direkte til deg. Hvis du ikke får bidraget på denne måten, har du ofte mulighet til å få hjelp av myndighetene til innkrevingen. Det avhenger av hvilket land den bidragspliktige bor i.

Når Norge og det andre landet har en gjensidighetsavtale om innkreving av barnebidrag, eller begge landene er tilsluttet (har ratifisert) en av flere gjeldende innkrevingskonvensjoner, kan du få hjelp av norske myndigheter til å få krevd inn bidraget. Søknad kan sendes til NAV.

NAV kontakter deretter myndighetene i det andre landet. NAV må alltid få en kopi av vedtaket/dommen/avtalen som ligger til grunn for bidraget. Utenom Norden er det vanskelig å få krevd inn private avtaler da de fleste landene kun vil kreve inn offentlige avgjørelser.

Bidragsforskudd

Når du bor i Norge, kan du få bidragsforskudd fra NAV så sant du fyller de vanlige vilkårene for denne ytelsen. Det har ingen betydning hvor den bidragspliktige bor. Når du mottar bidragsforskudd, må bidraget betales gjennom NAV. Du kan da ikke motta bidraget direkte fra den bidragspliktige.

Les mer om bidragsforskudd.

Hvordan går du fram når du vil at NAV skal fastsette bidraget og når du vil søke om bidragsforskudd?

Du må fylle ut blankettene NAV 54‑00.05 og NAV 54‑00.15. Som vedlegg til disse blankettene finner du en oversikt over hva slags dokumentasjon som du må sende med søknaden.

Det er begrensninger for hvor langt tilbake i tid NAV kan fastsette et bidrag. Dersom du ikke får i stand en privat avtale og har funnet ut at du vil sende en søknad til NAV, bør du gjøre det snarest mulig.

Dersom du søker om endring av et løpende bidrag, vil bidraget vanligvis bli endret fra måneden etter at søknaden kom inn (forutsatt at det er grunnlag for å endre bidraget).

Melding om vedtak

Både du og den bidragspliktige får tilsendt melding om vedtak når NAV har avgjort søknaden.