Betaling og utbetaling av barnebidrag

Dere kan overføre bidraget mellom dere privat, eller søke NAV om å administrere formidlingen av bidraget.

Fra april 2018 vil ansvaret for innbetaling og utbetaling av barnebidrag og bidragsforskudd overføres fra NAV til Skatteetaten. Les mer om dette på nav.no/innkreving.

Overføring av bidraget kan gjøres mellom dere, uten innblanding fra NAV. Dette gjelder både ved en privat avtale og når NAV fastsetter bidragets størrelse.

Både den som betaler og den som mottar barnebidraget kan kreve at NAV administrerer formidlingen av bidraget. Det vil si at NAV krever inn barnebidraget fra bidragspliktig og utbetaler det til bidragsmottaker. Dette gjelder både ved privat avtale og når bidraget er fastsatt av NAV. Selve innkrevingen er gebyrfri.

Slik søker du om at NAV krever inn bidraget

Hvis dere skal inngå en avtale privat og vil at NAV skal innkreve bidraget fra bidragspliktig og utbetale til bidragsmottaker, må dere sende en kopi av den skriftlige avtalen til NAV. Hvis det ikke fremgår av avtalen at dere ønsker innkreving av NAV, må dere i tillegg til avtalen sende inn søknad om innkreving. Du kan benytte skjemaet «Søknad i forbindelse med barnebidrag».

Hvis dere har søkt NAV om fastsettelse av barnebidrag, opplyser dere i søknaden om fastsettelse at bidraget skal innkreves og utbetales av NAV. Dersom dere har en privat avtale med privat betaling og skal gå over til bidrag som er fastsatt av NAV, må dere unngå å betale fra den første i måneden etter at søknaden ble sendt til NAV. Dere vil begge få tilsendt informasjon om dette når NAV har mottatt søknaden.

Betalingsfrist for den bidragspliktige

Betalingsfristen for den bidragspliktige er den 25. i måneden forut for måneden bidraget gjelder for. Les mer om innkreving og innbetaling i NAV.

Utbetaling til bidragsmottaker

Når NAV innkrever bidraget, får bidragsmottakeren videresendt bidrag fra NAV straks innbetalingen er kommet. Ettersom at bidragspliktiges betalingsfrist er den 25. i måneden forut for når bidraget gjelder for kan barnebidrag på denne måten bli utbetalt opptil tre uker før den måneden det gjelder for.

Hvis den bidragspliktige ikke har betalt inn bidraget til NAV innen betalingsfristen, vil betalingen til bidragsmottaker bli forsinket. NAV Innkreving vil fortsette innkrevingen av bidraget. Du kan ta kontakt med NAV Innkreving dersom du har andre spørsmål om innkreving av bidraget.   

Se også utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Innkreving ved bidragsforskudd

Merk dere at hvis bidragsmottakeren får bidragsforskudd, må bidraget formidles og innkreves av NAV. Hvis bidragsmottaker har forskudd og dere har avtalt et bidrag som er lavere enn det som utbetales i forskudd i saken, kan NAV endre bidraget. Grunnen til dette er at det offentlige skal ha refusjon i bidraget for det forskuddet som er utbetalt.

Meld fra om endringer

Når NAV innkrever og utbetaler barnebidraget må NAV få beskjed ved endringer hvis:

  • dere blir enige om et nytt beløp i den private avtalen
  • dere har bidrag fastsatt av NAV og går over til en privat avtale
  • bidraget skal opphøres
  • endringer av betydning for bidragsforskudd må meldes fra om

Henvendelser om betaling og utbetaling

Henvendelser som gjelder betaling og utbetaling må sendes direkte til NAV Innkreving. Dette gjør du ved å benytte kontaktskjemaet i Altinn eller sende den per post til NAV Innkreving, 9917 Kirkenes.